Νέες λίστες δαπανών που αναγνωρίζουν οι εφορίες.

Στην επικαιροποίηση του καταλόγου με τις δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και αυτού με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από την Εφορία προχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα με δύο αποφάσεις (ΠΟΛ. 1106 και ΠΟΛ. 1107) του αρμόδιου υφυπουργού κ. Αντ. Μπέζα συμπληρώθηκαν με νέες δαπάνες οι δύο ανωτέρω κατάλογοι με στόχο την περαιτέρω «αντικειμενικοποίηση» του συστήματος και τον αδιαμφισβήτητο προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των υπόχρεων.

Οι νέοι κατάλογοι αποσκοπούν επίσης στο να περιοριστούν στο ελάχιστο φαινόμενα προστριβών μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών όσον αφορά στο ποιες δαπάνες θα πρέπει να αναγνωρίζονται και ποιες όχι για έκπτωση από τον τζίρο των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα η επικαιροποίηση των καταλόγων αναμένεται ότι θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στο να παταχθούν και φαινόμενα συναλλαγής και διαφθοράς καθώς θα εκλείψουν περιπτώσεις αυθαίρετης απόρριψης ή αναγνώρισης δαπανών κατά τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αναγνώριση των εν λόγω δαπανών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και πέραν αυτών καμία άλλη δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση ή μη από τα ακαθάριστα έσοδα.

Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση περίπτωσης από τους συγκεκριμένους καταλόγους η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή η επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει ή η ελεγκτική υπηρεσία δικαιούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετική αίτηση προκειμένου να εξεταστεί η συγκεκριμένη περίπτωση από ειδική γνωμοδοτική επιτροπή.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι νέες δαπάνες που καθόρισε η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό στο υπουργείο έχει ως στόχο να ικανοποιηθούν και σχετικά αιτήματα των επιχειρήσεων για την αναγνώριση συγκεκριμένων κατηγοριών γενικών εξόδων (δαπανών) που δεν είχαν μέχρι σήμερα αναγνωριστεί από τη διοίκηση.

H απόφαση για εκπιπτόμενες.

Με την υπ’ αριθμ. 1080606/10335/Β0012/ΠΟΛ.1106/24.7.2008 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αντ. Μπέζα συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 ομοία σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο της εν λόγω αποφάσεως έχει ως εξής:

Εχοντας υπόψη κ.λπ. αποφασίζουμε:

1. Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως άνω Επιτροπή ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων έχουν κατά κατηγορία δαπάνης ως το συνημμένο παράρτημα.

2. Κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους η αναγνώριση της έκπτωσης των δαπανών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

3. Η απόφαση αυτή μαζί με το παράρτημά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

1. Το κόστος αγοράς παγίου εξοπλισμού επιχείρησης που παραχωρείται σε επιχειρήσεις που την πρακτορεύουν υπόκειται σε απόσβεση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94.

2. Το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση σε εταιρεία leasing πριν από τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του μισθίου της σύμβασης αυτής αποτελεί το κόστος απόκτησής του επί του οποίου υπολογίζονται οι αποσβέσεις.

3. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων επί ανεγειρόμενης οικοδομής από επιχείρηση το κόστος απόκτησης που πρέπει να εμφανίσει στα βιβλία της για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που μένουν στην κυριότητά της (οι άλλες έχουν πωληθεί) είναι αυτό που προκύπτει από το λόγο (σχέση) των αντικειμενικών αξιών των κτηρίων των εν λόγω οριζόντιων ιδιοκτησιών προς την αντικειμενική αξία ολόκληρου του κτηρίου (χωρίς την αξία του οικοπέδου).

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) του Ν. 1905/1990 υπολογίζουν αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων αποκλειστικά με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των οριζόμενων ποσοστών από τις διατάξεις του Ν. 1905/1990 ακόμα και αν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα όπως ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρείες βάσει των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές – Αποζημιώσεις

1. Η αμοιβή που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία η οποία λειτουργεί ως «σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» προς ΟΤΑ στο πλαίσιο προγράμματος ανακύκλωσης δημοτικών αποβλήτων του Ν. 2939/2001. Η έκπτωση ενεργείται από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκδίδεται η σχετική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ

2. Το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση στο προσωπικό της για την κάλυψη δαπανών υπηρεσίας του εκτός έδρας (εξόδων κίνησης) μέσω διατακτικών τροφής που εκδίδονται από άλλη εταιρεία αποτελεί λειτουργική δαπάνη της πρώτης και αναγνωρίζεται ως γενικό έξοδο διαχείρισης μόνο κατά το μέρος που καλύπτεται από τα σχετικά παραστατικά του ΚΒΣ

Στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την πρώτη εταιρεία συνοδεύεται με τις υπόψη διατακτικές και με απόδειξη είσπραξης του αντιτίμου των διατακτικών αυτών.

3. Η αποζημίωση που καταβάλλει μισθώτρια επιχείρηση στον εκμισθωτή λόγω καταγγελίας σύμβασης εμπορικής μίσθωσης μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη αυτής σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 34/1995.

Διάφορες περιπτώσεις

1. Η δαπάνη των φαρμακευτικών γενικά επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή κλινικών και επιδημιολογικών μελετών για φάρμακα τα οποία εισάγονται ή παράγονται από φαρμακευτικές εταιρείες και με την προϋπόθεση ότι οι μελέτες αυτές διενεργούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΕΟΦ.

2. Τα ποσά που καταβάλλουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2939/2001 οι επιχειρήσεις παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων σε φορείς ή επιχειρήσεις αξιοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασιών οι οποίοι λειτουργούν με τελικό σκοπό την οργάνωση συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων.

3. Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία για τη διαμονή στην Ελλάδα στελεχών της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας προκειμένου τα τελευταία να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ημεδαπής θυγατρικής Α.Ε. με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. μ’ του άρθρου 31.

4. Οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι ημεδαπές εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε αλλοδαπό χρηματιστήριο για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται η αμοιβή εξειδικευμένων συμβούλων (χρηματιστηριακοί σύμβουλοι δικηγόροι λογιστές κ.λπ.) το κόστος σύνταξης επιμέλειας έκδοσης αποστολής και δημοσίευσης στοιχείων που υποβάλλονται ή απευθύνονται στις χρηματιστηριακές αρχές και τους επενδυτές σε περιοδική βάση ή όταν αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Επίσης στις δαπάνες αυτές εντάσσονται και η προμήθεια η διατήρηση η χρήση και η συντήρηση μηχανογραφικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων παρακολούθησης χρηματιστηριακών συναλλαγών καθώς και ο διορισμός και η αμοιβή των κατά τόπους θεματοφυλάκων που προβλέπονται από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία του συγκεκριμένου κάθε φορά κράτους.

5. Οι προμήθειες που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτους στις εγκαταστάσεις των οποίων αποθηκεύονται αγαθά της λόγω της μεσολάβησής τους για την πώληση των αγαθών αυτών σε άλλους.

6. Τα ποσά που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτους (επιχειρήσεις ή μη) στις εγκαταστάσεις των οποίων έχει εγκαταστήσει αυτόματους πωλητές μέσω των οποίων διαθέτει η ίδια τα αγαθά της προς το κοινό και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί το νόμιμο στοιχείο.

7. Οι δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων σε δημόσιους χώρους οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται σύμβαση μίσθωσης.

8. Η δαπάνη απόκτησης – διατήρησης «σημάτων συμμόρφωσης» (π.χ. TUV VDS BSI κ.λπ.) τα οποία δεν εμπίπτουν στα συστήματα ποιότητας ISO HACCP και τη σήμανση CE και συνδέονται άμεσα με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης.

9. Οι δαπάνες ανώνυμης εταιρείας για διαμόρφωση χώρων και ανακαίνιση επιχειρήσεων τρίτων που την πρακτορεύουν ως γενικά έξοδα διαχείρισης εντός της χρήσης που θα πραγματοποιούνται.

10. Η δαπάνη ύδρευσης ηλεκτροδότησης και παροχής νερού ακινήτου όταν ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το κτήριο εξοφλείται από την ίδια και στη συνέχεια τιμολογεί με το ίδιο ποσό την επιχείρηση που χρησιμοποιεί το ακίνητο ανεξάρτητα αν η τελευταία καταβάλλει ή όχι μίσθωμα.

11. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλει μισθώτρια επιχείρηση σε εκμισθωτή οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρει κτήριο με δικές της δαπάνες εκπίπτει ισόποσα στα έτη διάρκειας της μίσθωσης ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης του κτηρίου.

12. Το ποσό που καταβάλλει τράπεζα ή θυγατρική της εταιρεία σε ημεδαπή επιχείρηση για την απόκτηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κινηματογραφικής ταινίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα οποία στη συνέχεια μισθώνει στην τελευταία η οποία και τα εκμεταλλεύεται (προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες κ.λπ.) αποσβένεται ισόποσα στις χρήσεις που διαρκεί η μίσθωση. Ειδικά κατά την πρώτη χρήση αποσβένεται ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που εμπίπτει στη σύμβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Τα μισθώματα που καταβάλλουν φαρμακευτικές επιχειρήσεις για οπτικοακουστικά μέσα και τους χώρους στους οποίους τοποθετούνται stands απ’ αυτές κατά τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το δημοτικό τέλος που τους αναλογεί.

ΔΩΡΕΕΣ

Τα χρηματικά ποσά των δωρεών που κατατίθενται ή μεταφέρονται στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των πυρόπληκτων με την προϋπόθεση της ύπαρξης του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα καθώς και στα Ταχυδρομικά Καταστήματα της Ελλάδος.

ΤΟΚΟΙ

Τόκοι δανείου το οποίο συνάπτει ημεδαπή τράπεζα με την αλλοδαπή μητρική της για την έκδοση υβριδικών (δανειακών) τίτλων από την ημεδαπή μετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

Οι δασμοί και λοιποί φόροι – τέλη που καταβάλλει επιχείρηση κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που έχουν αγοραστεί από εξωχώρια εταιρεία εκπίπτουν σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ από τα ακαθάριστα έσοδα έστω και αν τα ποσά αυτών έχουν ενσωματωθεί στο κόστος των αγορασθέντων εμπορευμάτων (οι αγορές δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 14 του ιδίου άρθρου).

Επίσης αναγνωρίζονται και τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή των υπόψη αγαθών (εκτελωνιστικά μεταφορικά έξοδα τραπεζών κ.λπ.) με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά.

Η απόφαση για τις μη εκπιπτόμενες

Με την υπ’ αριθμ. 1080607/10336/Β0012/ΠΟΛ.1107/24.7.2008 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αντ. Μπέζα συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 ομοία όσον αφορά στις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο της εν λόγω αποφάσεως έχει ως εξής:

Εχοντας υπόψη κ.λπ. αποφασίζουμε:

1. Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως άνω Επιτροπή ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων έχουν κατά κατηγορία δαπάνης ως το συνημμένο παράρτημα.

2. Η μη αναγνώριση των υπόψη δαπανών από τις ελεγκτικές αρχές δεν στερεί από την ελεγχόμενη επιχείρηση το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής.

3. Η απόφαση αυτή μαζί με το παράρτημά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του Ν. 1905/1990 δεν δικαιούνται να υπολογίζουν αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την κάλυψη των χρηματικών κυρώσεων και αποζημιώσεων που επιβάλλονται λόγω αστικής ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και των διοικητικών στελεχών της και βαρύνουν είτε την επιχείρηση είτε τα ανωτέρω πρόσωπα.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση σε τρίτους για τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του προσωπικού της και προγραμμάτων αγοράς μετοχών από το προσωπικό.

ΔΩΡΕΕΣ

Οικονομικές ενισχύσεις ή δωρεές σε χρήμα προς επαγγελματικούς συλλόγους ή εταιρείες που έχουν το χαρακτήρα αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που δεν επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς καθώς και κάθε άλλης μορφής ενίσχυση ή δωρεά πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ.

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

Το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των κτισμάτων που παραδίδει οικοδομική επιχείρηση στον οικοπεδούχο (ανέγερση οικοδομής με αντιπαροχή) σε περίπτωση που δεν εισπράττεται από τον τελευταίο καθόσον ο υπόψη έμμεσος φόρος είναι επιρριπτόμενος και δεν βαρύνει την επιχείρηση βάσει νόμου (ελευθεριότητα).

10 Αυγούστου, 2009|Εκδηλώσεις - Ημερίδες|

Μοιράσου αυτό το άρθρο