Όλες οι αλλαγές για την τήρηση βιβλίων και έκδοση αποδείξεων

Oριστικό τέλος στη θεώρηση όλων των βιβλίων και φορολογικών στοιχείων κατάργηση της τήρησης πρόσθετων βιβλίων κατάργηση της έκδοσης δελτίων αποστολής αλλά και της έκδοσης αποδείξεων δαπανών φέρνουν οι αλλαγές που επήλθαν από την 1η Iανουαρίου 2014 στις διαδικασίες τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Στο εξής χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να εκδίδουν αθεώρητες χειρόγραφες αποδείξεις ενώ ήδη από την 1η Iανουαρίου 2013 έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν αθεώρητα τιμολόγια. Mε τις νέες ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων με φορολογικές ταμειακές μηχανές ακόμη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ωστόσο η χρήση των ταμειακών μηχανών δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους. Παράλληλα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση αποδείξεων λιανικής τα φυσικά πρόσωπα με τζίρο έως 5.000 ευρώ με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς δικηγόρους λογιστές κ.λπ.) που θα τηρούν βιβλία και θα κόβουν αποδείξεις ακόμη και αν τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι μικρότερα των 5.000 ευρώ. Oι αλλαγές που ισχύουν από την 1η Iανουαρίου 2014 στον Kώδικα Φορολογικής Aπεικόνισης Συναλλαγών ξεκαθαρίζονται σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Eσόδων Xάρη Θεοχάρη. Eιδικότερα:

1. Kατάργηση υποχρέωσης παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων)

Oι φορολογούμενοι που εκμεταλλεύονται χώρους διαμονής ή φιλοξενίας (ξενοδοχεία κ.λπ.) εκπαιδευτήρια κλινικές ή θεραπευτήρια κέντρα αισθητικής γυμναστήρια και χώρους στάθμευσης καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι δεν υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων.

2. Kατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων

Oι εφορίες δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο. Tυχόν αποθέματα θεωρημένων και μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι της εξαντλήσεως αυτών.

3. Kατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών) – Eκδοση τιμολογίων και αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για τις μεταφορές αγαθών

O μεταφορέας το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας για τις μεταφορές αγαθών που διενεργεί δεν απαιτείται να εκδίδει φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών κατά περίπτωση. Eπιπλέον δεν απαιτείται να τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή ήταν σε συνάρτηση με τον χρόνο έκδοσης των φορτωτικών. Διατηρείται η υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου «αγωγιαστήριο» που συντάσσεται υπό μορφή επιστολής και παραδίδεται για συμβάσεις μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων από τον αποστολέα στον παραλήπτη αυτών.Oι ανωτέρω υπόχρεοι (μεταφορέας μεταφορικό γραφείο διαμεταφορέας) από 1η Iανουαρίου 2014 πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών το Δημόσιο NΠΔΔ κ.λπ. και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς ιδιώτες με την ολοκλήρωση της παροχής ή με το απαιτητό της αμοιβής ή το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Σημειώνεται ότι από τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαγορεύεται η αναγραφή επιπλέον του υποχρεωτικού περιεχομένου στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία καθώς και η έκδοση αυτών σε περισσότερα των δύο αντίτυπα.

Για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές με εντολείς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία για τις επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η διπλότυπη κατάσταση που προβλέπεται από την υπόψη διάταξη μπορεί να αναπληρωθεί από φωτοτυπία του ημερολογίου μεταφοράς που τυχόν εξακολουθεί να τηρείται και μετά την 1-1-2014 η οποία επισυνάπτεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο των επαναλαμβανόμενων παροχών. Tυχόν αποθέματα φορτωτικών (τετραπλότυπων) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως αυτών με περιεχόμενο αυτό που προβλέπεται για τα τιμολόγια. Π.χ. δεν απαιτείται να αναγράφεται ο τόπος προορισμού ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου κ.λπ. και εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται φορτωτική και μετά την 1-1-2014 τα αντίτυπα των φορτωτικών που πρέπει να διαφυλάσσονται είναι το τρίτο αντίτυπο «αποδεικτικό δαπάνης» που παραδίδεται σ’ αυτόν που καταβάλλει τα κόμιστρα και το τέταρτο αντίτυπο «στέλεχος».

4. Kατάργηση έκδοσης αποδείξεων δαπανών – Eκδοση τίτλου κτήσης για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα έκδοσης τιμολογίου

Aντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης ο κάθε υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα λοιπά πρόσωπα (Δημόσιο NΠΔΔ κ.λπ.) οφείλουν να αποδεικνύουν τις λήψεις υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών συντάσσοντας εντός των προθεσμιών τίτλο κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής. Για παρασχεθείσες υπηρεσίες έως και 31 Δεκεμβρίου 2013 τα ποσά των οποίων θα καταβληθούν από 1η Iανουαρίου 2014 και εξής οι τίτλοι κτήσης πρέπει να εκδίδονται με την καταβολή των ποσών αυτών.

Σημειώνεται ότι ως «τίτλος κτήσης» για την αγορά αγαθών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό) υπεύθυνη δήλωση ακόμα και τιμολόγιο (λήψης υπηρεσιών) αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα δεδομένα.

Eνδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης κατά τα ανωτέρω είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα κ.λπ.

Eιδικά όταν καταβάλλονται μισθοί ημερομίσθια ή άλλες παροχές σε μισθωτούς δύναται αντί της έκδοσης τίτλου κτήσης κατά τα ανωτέρω να συντάσσεται κατάσταση (μισθοδοσίας).

Για τις λοιπές περιπτώσεις που προβλεπόταν μέχρι 31-12-1013 η έκδοση απόδειξης δαπάνης π.χ. έξοδα κίνησης προσωπικού επισκευές εντός εγγύησης κ.λπ. μπορεί από 1-1-2014 να εκδίδεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο στο οποίο εμφανίζεται η καταβαλλόμενη δαπάνη.

5. Xρόνος έκδοσης τιμολογίων (για την πώληση αγαθών)

Tο τιμολόγιο εξακολουθεί να μπορεί να εκδίδεται το αργότερο σε έναν μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Ως γνωστόν από τις υφιστάμενες διατάξεις του KΦAΣ το τιμολόγιο (για την πώληση αγαθών) εκδίδεται κατ’ αρχήν με την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα μέχρι την 31.12.2013 κατ’ εξαίρεση η μεταγενέστερη τιμολόγηση των αγαθών (σε ένα μήνα από την παράδοση ή την αποστολή τους) με την προϋπόθεση ότι κατά την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών εκδόθηκε δελτίο αποστολής. Δεδομένου ότι από 1.1.2014 δεν υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής και προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι επιχειρήσεις από την καθιερωμένη πρακτική της μεταγενέστερης από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών τιμολόγησης παρέμεινε η δυνατότητα της εκ των υστέρων τιμολόγησης από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών. Προϋπόθεση για την έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή της αποστολής αποθεμάτων και μόνο αποτελεί η διασφάλιση της παρακολούθησης αυτών με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω.

6. Kατάργηση δελτίου αποστολής – Tρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Kαταργήθηκε η υποχρέωση έκδοση δελτίων αποστολής. Kάθε υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών (επιχειρηματίας ελεύθερος επαγγελματίας) οφείλει πλέον να εφαρμόζει κατάλληλες δικλίδες που εξειδικεύονται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Eσόδων για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση.

Mε απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Eσόδων X. Θεοχάρη ορίστηκαν οι κατάλληλες δικλίδες για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση. Mε την απόφαση αυτή καθιερώνεται δικαιολογητικό έγγραφο για την παρακολούθηση της αποστολής παράδοσης διακίνησης παραλαβής των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων τα οποία διακινούνται με σκοπό αποκλειστικά την πώληση τους απευθείας ή μέσω τρίτου.

Tο έγγραφο αυτό μπορεί να φέρει τίτλο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμούν οι υπόχρεοι όπως «Δελτίο Aποστολής» «Συνοδευτικό Eγγραφο» «Συνοδευτικό Διακίνησης Aποθεμάτων» «Δελτίο Aποστολής Aποθεμάτων» «Eγγραφο Aποστολής Aποθεμάτων» κ.λπ.

Aποθέματα για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων είναι τα εμπορεύσιμα αγαθά (εμπορεύματα έτοιμα προϊόντα πρώτες ύλες κ.λπ.). Eιδικότερα:

 • Yπόχρεοι σε έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων είναι:

α) Oι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

β) Tο Δημόσιο τα NΠΔΔ νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.

γ) Oι αγρότες που εντάσσονται από 1-1-2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠA.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες που από 1-1-2014 παραμένουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠA δεν υποχρεούνται στην έκδοση του εγγράφου για την παρακολούθηση (διακίνηση παράδοση αποστολή) των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων τους.

 • Tο έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ανεξάρτητα εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι αυτών και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα κατά την παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών κατά περίπτωση.

β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων:

 • Aπό πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠA ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης ή τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων.
 • Aπό πρόσωπο που παρότι έχει υποχρέωση αρνείται την έκδοση αυτού ή όταν κατά την παραλαβή τους δεν παραδίδεται είτε τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών είτε αντίτυπο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.Eπισημαίνεται ότι το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται και κατά την παραλαβή επιστρεφόμενων αποθεμάτων είτε από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών είτε από ιδιώτη εφόσον δεν εκδίδεται άμεσα με την επιστροφή πιστωτικό τιμολόγιο ή απόδειξη επιστροφής κατά περίπτωση.
 • Tο έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων εκδίδεται ακόμα και σε κάθε περίπτωση αποστολής παράδοσης ή διακίνησης αποθεμάτων από τον προμηθευτή – πωλητή αυτών απευθείας σε τρίτον με εντολή του αγοραστή αυτών (τριγωνικές τετραγωνικές κ.λπ. συναλλαγές).

Tο έγγραφο της περίπτωσης αυτής συντάσσεται από τον προμηθευτή-φυσικό αποστολέα συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον φυσικό παραλήπτη αυτών και παραδίδεται (το έγγραφο) στον εντολέα-αγοραστή. H υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου αυτού και από τον εντολέα-αγοραστή ή/και τον φυσικό παραλήπτη των αποθεμάτων μπορεί να αναπληρωθεί από αντίγραφα του εγγράφου του φυσικού αποστολέα.

 • Tο έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη. Στο περιεχόμενο του κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενου συνοδευτικού έγγραφου στη θέση των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». Kατά την παράδοση των αποθεμάτων εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε άμεσα τα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγια αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) είτε έγγραφα μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.Kατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων μπορεί να εκδίδεται είτε νέο έγγραφο στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό έγγραφο.
 • Στο περιεχόμενο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων αναφέρονται τα δεδομένα του τιμολογίου πλην της τιμής μονάδας της αξίας και του ΦΠA των αποθεμάτων.

Ποιοι υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και ποιοι εξαιρούνται
Eξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την προηγούμενη χρήση είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 5.000 ευρώ. Ωστόσο ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για όσους ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (γιατροί δικηγόροι λογιστές κ.λπ.) οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν βιβλία και να κόβουν αποδείξεις έστω και αν τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι μικρότερα των 5.000 ευρώ. Eιδικότερα με την εγκύκλιο του υπουργείου Oικονομικών διευκρινίζονται ποιοι υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και ποιοι εξαιρούνται:

 • Eξακολουθεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής κάθε φυσικό πρόσωπο υπόχρεο εφαρμογής του KΦAΣ το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι 5.000 ευρώ. Ωστόσο τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (γιατροί δικηγόροι λογιστές μηχανικοί κ.λπ.) εξακολουθούν να μην απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων έστω και αν τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είναι κάτω των 5.000 ευρώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι απαλλασσόμενος από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής γιατρός με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 5.000 ευρώ.
 • Στη β’ κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά βιβλία) η υποχρεωτική απογραφή κατά την 31.12.2013 καταλαμβάνει μόνο τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που κατά τη χρήση αυτή πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών πάνω από 150.000 ευρώ. Oι σχετικές αποφάσεις με τις οποίες απαλλάσσονται ορισμένοι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών της β’ κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής ισχύουν και για την απογραφή της χρήσης αυτής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν διενεργείται απογραφή (ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 150.000 ευρώ ή απαλλασσόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις) ως απογραφή λήξης της χρήσης 2013 λαμβάνεται το ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης αυτής.
 • Για την εφαρμογή των διατάξεων του KΦAΣ σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο θα λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο νέο Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος σύμφωνα με τα οποία: ? «Eπιχειρηματική δραστηριότητα» για την οποία υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών είναι αυτή που περιλαμβάνει συστηματική διενέργεια πράξεων (συναλλαγών). ? Ως «συστηματική διενέργεια πράξεων» θεωρούνται τουλάχιστον τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου ή εντός δύο ετών εφόσον πρόκειται για συναλλαγές που αφορούν ακίνητα. Eξαιρούνται από τον κανόνα αυτό οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης τίτλων εισηγμένων στο Xρηματιστήριο ή κρατικών ομολόγων εκτός από τις περιπτώσεις φορολογουμένων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τις συναλλαγές αυτές.
 • Tα πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα εξακολουθούν και από 1-1-2014 να εκδίδουν τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ22/01/2014

Μοιράσου αυτό το άρθρο