Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το Νοέμβριο

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος:
Τα Νομικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλ. ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δημόσιες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων) καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου για εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν (άρθρο 107 παρ. 1 και παρ.2α Ν. 2238/1994).
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 μέχρι 10 Νοεμβρίου από τα Νομικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλ. ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δημόσιες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων) καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα και η διαχειριστική τους περίοδος έληξε 30.6.2009 (άρθρο 107 παρ. 1 και παρ.2α Ν. 2238/1994).
Νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόμενα:
α) Για εισοδήματα που κτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως υποβολή δήλωσης εισοδήματος με εφάπαξ καταβολή του φόρου (Άρθρο 107 παρ. 2(γ) Ν.2238/94). Εντός μηνός από της λήξεως της εκκαθαρίσεως ή τη διάλυση (και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων).
β) Προσωρινή δήλωση φόρου εισοδήματος εφάπαξ καταβολή του καθώς και προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα της εκκαθαρίσεως σε περίπτωση παράτασής της πέραν του έτους. (άρθρα 107110111 N. 2238/94). Εντός μηνός από της λήξεως εκάστου έτους.
Aφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων AE EΠE που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90:
Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου που αναλογεί στα κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 Α.Ν. 942/49 και της παρ. 4 του άρθρου 10 του Α.Ν 148/67) με συντελεστή 5% για τις εισηγμένες Ανώνυμες Εταιρείες στο ΧΑΑ και 10% για τις μη εισηγμένες στο ΧΑΑ Aνώνυμες Eταιρείες καθώς και για τις E.Π.E. (Άρθρο 101 παρ. 1 2 και 7 N. 1892/90 ΠΟΛ. 1238/94 άρθρο 23 παρ. 2 N. 2214/94) ο δε φόρος καταβάλλεται σε 4 ίσες τριμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Εντός μηνός από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου.
Αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακίνητων:
Υποβολή δήλωσης του άρθρου 107 Ν.2238/1994 και εφάπαξ καταβολή του φόρου 2% από τις τραπεζικές ασφαλιστικές και εισηγμένες στο ΧΑΑ Ανώνυμες Εταιρείες που θα προβούν σε αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων τους στους ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2002 (άρθρο 28 του N.3091/2002). Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση.
Σημείωση: Ολόκληρο το ποσό της υπεραξίας μεταφέρεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής του εν λόγω αποθεματικού αυτό φορολογείται με βάση τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο θα εκπέσει ο πιο πάνω φόρος.
Aφορολόγητα αποθεματικά AE EΠE ή Συνεταιρισμών που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται καθώς και ποσών που πιστώνονται από υποκαταστήματα στην αλλοδαπή:
Υποβολή δήλωσης για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά των ανωτέρω νομικών προσώπων που η σχετική απόφαση ελήφθη από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κατά τον μήνα Οκτώβριο (άρθρο 106 παρ. 4 Ν. 2238/94) μέχρι τις 16 Νοεμβρίου.
Σημείωση: Ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ενώ οι δυο επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δυο επόμενων μηνών από τον μήνα της υποβολής της δήλωσης. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εν λόγω αποθεματικά.

Β. YΠOXPEΩΣEIΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦOPΩΝ Εργολήπτες τεχνικών έργων ενοικιαστές δημοσίων κ.λπ. προσόδων: Για τον παρακρατηθέντα φόρο 1% με το άρθρο 3 παρ.5 του Ν.3763/2009 επί της αξίας του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος ενοικιάσεως δημοσίων δημοτικών ή λιμενικών προσόδων που παρακρατήθηκε μέσα στο μήνα Οκτώβριο θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος. (Άρθρα 55 παρ. 1 περίπτ. β’ και 60 παρ. 3 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Αμοιβές αντιπροσώπων πρακτόρων μεσιτών από αλλοδαπούς κλπ. οίκους: Yποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% επί των αμοιβών ή προμηθειών των αντιπροσώπων πρακτόρων μεσιτών κλπ. που καταβλήθηκαν σε αυτούς μέσα στο μήνα Οκτώβριο από αλλοδαπά εργοστάσια ή οίκους (Άρθρα 55 παρ. 1 περίπτ. γ’ και 60 παρ. 3 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από Δημόσιες υπηρεσίες ΟΤΑ κοινωφελή ιδρύματα επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και ΝΠΔΔ γενικά. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αποδώσουν και να υποβάλουν δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που έλαβαν μέσα στο μήνα Οκτώβριο (άρθρο 55 παρ 1 περίπτ. στ’ άρθρο 60 παρ 3 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Εισόδημα κινητών αξιών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% στο εισόδημα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης τόκους κάθε χρεωστικού τίτλου στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση (εκτός αυτών που θεωρούνται εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων) καθώς και στο εισόδημα από ομολογίες και χρεόγραφα γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών ΝΠΔΔ ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους που η εξαργύρωση των τοκομεριδίων και μερισματαποδείξεων η καταβολή ή η εγγραφή στα βιβλία πραγματοποιήθηκε μέσα στο μήνα Οκτώβριο (άρθρα 54§4 και 60 παρ. 2 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Μερίσματα από αλλοδαπές Α.Ε.: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 10% κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2009 από τους ενεργήσαντες στην Ελλάδα εξαργύρωση ή καταβολή μερισμάτων από αλλοδαπές Α.Ε. σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας. Για μερίσματα που εισπράττονται από 1.1.2009 και μετά. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. Μέχρι 16 Νοεμβρίου (άρθρο 18 παρ.3 Ν.3697/2008 άρθρο 54 παρ.3 54 παρ.7 και 60 παρ.1 Ν.2238/1994).
Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ΄ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% (άρθρο 12 παρ. 1 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο. Το ίδιο ισχύει και για τόκους από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή καθώς και για εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων ομολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 μέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων (άρθρα 39 παρ.2 Ν.3371/2005 και 33 παρ παρ. 2 Ν.3283/2004). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos: Οι Τράπεζες και τα μέλη του ΧΑΑ όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήματα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% για εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα μέλη του ΧΑΑ εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα και περιλαμβάνει τα εισοδήματα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα (εν προκειμένω κατά το μήνα Οκτώβριο) καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε. Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Σημείωση: Όσον αφορά εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2004 η ως άνω παρακράτηση διενεργείται με συντελεστή 7%.
Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και μετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκομεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια) μέσα στο μήνα Οκτώβριο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ.8 Ν.2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Παράγωγα χρηματοοικ/κά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά το μήνα Οκτώβριο φόρου 15% στο εισόδημα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικ/κών προϊόντων εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ.3 Ν. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Εισοδήματα αλλοδαπών επιχ/σεων από κινητές αξίες στην Eλλάδα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση από τον καταβάλλοντα το εισόδημα του παρακρατούμενου φόρου 25% στα εισοδήματα από κινητές αξίες (εκτός τόκων από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών A.E.) που αποκτήθηκαν από αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για το φόρο που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Οκτώβριο (άρθρα 114 παρ. 2 και 60 παρ. 2 N. 2238/94 και Ν.3296/2004). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται πως στους τόκους που καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-μέλος δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 2238/1994. Εξαιρετικά κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 8 ετών θα ενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή αυτών των τόκων. Ειδικότερα από 1/7/2005 μέχρι 31/6/2009 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% και από 1/7/2009 μέχρι 31/6/2013 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση.
Α.Ε Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 20% στο ποσό των αμοιβών ή των προμηθειών για τη διαμεσολάβηση για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που καταβλήθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο. Ο φόρος παρακρατείται από την ΑΕΔΑΚ κατά την καταβολή των εν λόγω προμηθειών ή των αμοιβών (άρθρο 55 παρ 1ζ Ν. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Έσοδα από δρόμωνες ίππους: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% του μηνός Οκτωβρίου στα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων αγώνων ιπποδρόμου (άρθρο 13 παρ. 10 Ν.2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών: Υποβολή δήλωσης και καταβολή από την Α.Ε ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ του παρακρατηθέντος φόρου με συντελεστή 015% – ένα και πενήντα τοις χιλίοις (άρθρο 12 παρ.1 Ν. 3296/04 και άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2579/98) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο. Την ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 015% επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν κατά το μήνα Οκτώβριο μετοχών τους εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια ή διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς. Τα ανωτέρω ισχύουν και για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων που πραγματοποιούνται με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων. Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Μετά την τροποποίηση του άρθρου 27 παρ.2 του Ν.2703/99 από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν.3522/06 εξαιρούνται από το φόρο οι μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με την προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή. Επί του παρόντος τέτοιο σύστημα υπάρχει μόνο με το Χρηματιστήριο της Κύπρου.
Ο Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών καταργείται για πωλήσεις μετοχών που προέρχονται από αγορές που πραγματοποιούνται από την 1.1.2010 και μετά (άρθρο 21 παρ.2 Ν.3697/2008 και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου Σύστημα άυλων τίτλων διατάξεις για την κεφαλαιαγορά φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις ).
Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο οι οποίες αποκτώνται από 1.1.2010 και μετά φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10%.
Άλλα εισοδήματα κινητών αξιών καθώς και αμοιβές ή αποζημιώσεις μελών Δ.Σ Α.Ε. χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση: Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 35% που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Οκτώβριο σε ι) τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνομιούχων μετοχών ιι) ποσά που έλαβαν δικαιούχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυμης εταιρείας κατά την εξαγορά τους από αυτήν ιιι) αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 N. 2190/20 αλλά και εν γένει παροχές που γίνονται προς τα πρόσωπα αυτά χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση και εφόσον έχουν βαρύνει τα αποτελέσματα της οικείας διαχειριστικής χρήσης που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά. (άρθρο 18 παρ.4 Ν.3697/2008 άρθρο 54 παρ.5 και 60 παρ. 2 Ν.2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Εισόδημα μισθών και λοιπών απολαβών εταίρων EΠE:
O μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από ΕΠΕ σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 28 παρ.3 περ.στ’ Ν.2238/1994) εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ι.Κ.Α. Στα εισοδήματα αυτά (αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου) γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 25%. Ο φόρος παρακρατείται από την ΕΠΕ κατά την καταβολή των μισθών και αποδίδεται με διμηνιαίες δηλώσεις.
Επομένως ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την καταβολή των μισθών από ΕΠΕ στους εταίρους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2009 πρέπει να αποδοθεί ως εξής:
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευματίες:
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 υποβάλλεται μέχρι τις 20.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2 υποβάλλεται μέχρι τις 23.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3 υποβάλλεται μέχρι τις 24.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4 υποβάλλεται μέχρι τις 25.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 υποβάλλεται μέχρι τις 26.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6 υποβάλλεται μέχρι τις 27.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 υποβάλλεται μέχρι τις 30.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8 υποβάλλεται μέχρι τις 01.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9 υποβάλλεται μέχρι τις 02.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10 20 30 40 και 50 υποβάλλεται μέχρι τις 03.12.2009 και
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60 70 80 90 και 00 υποβάλλεται μέχρι τις 04.12.2009.
Φόρος Mισθωτών Yπηρεσιών (διμηνιαία προσωρινή δήλωση): Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2009.
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευματίες:
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 υποβάλλεται μέχρι τις 20.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2 υποβάλλεται μέχρι τις 23.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3 υποβάλλεται μέχρι τις 24.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4 υποβάλλεται μέχρι τις 25.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 υποβάλλεται μέχρι τις 26.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6 υποβάλλεται μέχρι τις 27.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 υποβάλλεται μέχρι τις 30.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8 υποβάλλεται μέχρι τις 01.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9 υποβάλλεται μέχρι τις 02.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10 20 30 40 και 50 υποβάλλεται μέχρι τις 03.12.2009 και
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60 70 80 90 και 00 υποβάλλεται μέχρι τις 04.12.2009.
Φόρος Mισθωτών Yπηρεσιών (μηνιαία προσωρινή δήλωση): Υποβολή προσωρινής δήλωσης και απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε κατά το μήνα Οκτώβριο από φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούν κατά σύστημα ή καταβάλουν συντάξεις επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή σε περισσότερα από 500 πρόσωπα (άρθρα 57 παρ. 1 και 59 παρ. 1 και 2 N. 2238/94).
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευματίες:
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 υποβάλλεται μέχρι τις 20.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2 υποβάλλεται μέχρι τις 23.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3 υποβάλλεται μέχρι τις 24.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4 υποβάλλεται μέχρι τις 25.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 υποβάλλεται μέχρι τις 26.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6 υποβάλλεται μέχρι τις 27.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 υποβάλλεται μέχρι τις 30.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8 υποβάλλεται μέχρι τις 01.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9 υποβάλλεται μέχρι τις 02.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10 20 30 40 και 50 υποβάλλεται μέχρι τις 03.12.2009 και
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60 70 80 90 και 00 υποβάλλεται μέχρι τις 04.12.2009.
Αμοιβές ορισμένων κατηγοριών υπαλλήλων στην αλλοδαπή: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 15% σε αμοιβές ορισμένων κατηγοριών υπαλλήλων (ήτοι υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του ΕΒΕΑ του ΕΟΜΜΕΧ και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες) που υπηρετούν στο εξωτερικό και καταβλήθηκαν κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2009 μετά την αφαίρεση των αμοιβών που θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό (άρθρο 14 παρ. 4 και 47 παρ. 3 του Ν. 2238/94).
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευματίες:
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 υποβάλλεται μέχρι τις 20.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2 υποβάλλεται μέχρι τις 23.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3 υποβάλλεται μέχρι τις 24.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4 υποβάλλεται μέχρι τις 25.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 υποβάλλεται μέχρι τις 26.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6 υποβάλλεται μέχρι τις 27.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 υποβάλλεται μέχρι τις 30.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8 υποβάλλεται μέχρι τις 01.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9 υποβάλλεται μέχρι τις 02.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10 20 30 40 και 50 υποβάλλεται μέχρι τις 03.12.2009 και
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60 70 80 90 και 00 υποβάλλεται μέχρι τις 04.12.2009.
Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου 20% που παρακρατήθηκε από τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2009 (άρθρο 58 παρ. 1 N. 2238/94) από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ κλπ.
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευματίες:
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 υποβάλλεται μέχρι τις 20.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2 υποβάλλεται μέχρι τις 23.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3 υποβάλλεται μέχρι τις 24.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4 υποβάλλεται μέχρι τις 25.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 υποβάλλεται μέχρι τις 26.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6 υποβάλλεται μέχρι τις 27.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 υποβάλλεται μέχρι τις 30.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8 υποβάλλεται μέχρι τις 01.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9 υποβάλλεται μέχρι τις 02.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10 20 30 40 και 50 υποβάλλεται μέχρι τις 03.12.2009 και
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60 70 80 90 και 00 υποβάλλεται μέχρι τις 04.12.2009.
Προμήθειες μεσιτείες διευκολύνσεις προς δημοσίους οργανισμούς ΝΠΔΔ κοινωφελή ιδρύματα επιτηδευματίες συνεταιρισμούς κ.λπ.: Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 20% που παρακρατήθηκε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 55 παρ.1 περ. ε’ του Ν.2238/1994 (ήτοι δημόσιες υπηρεσίες ΟΤΑ και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δημόσιες επιχειρήσεις τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα συνεταιρισμούς συλλόγους γενικά και επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας) για κάθε είδους προμήθειες μεσιτείες αμοιβές ή άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας ενοικίων αυτοκινήτων μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων που καταβλήθηκαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή επίτευξη του σκοπού τους σε τρίτους κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2009 εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον Κ.Β.Σ. η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από τον δικαιούχο των αμοιβών. (Άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. ε’ N. 2238/94). Επίσης υποβάλλεται δήλωση για την απόδοση του φόρου 20% που παρακρατήθηκε από εκμισθωτές για την αποζημίωση στον μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτου με βάση νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης.
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευματίες:
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 υποβάλλεται μέχρι τις 20.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2 υποβάλλεται μέχρι τις 23.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3 υποβάλλεται μέχρι τις 24.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4 υποβάλλεται μέχρι τις 25.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 υποβάλλεται μέχρι τις 26.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6 υποβάλλεται μέχρι τις 27.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 υποβάλλεται μέχρι τις 30.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8 υποβάλλεται μέχρι τις 01.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9 υποβάλλεται μέχρι τις 02.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10 20 30 40 και 50 υποβάλλεται μέχρι τις 03.12.2009 και
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60 70 80 90 και 00 υποβάλλεται μέχρι τις 04.12.2009.
Mισθοί μελών Δ.Σ. Aνωνύμων Eταιρειών που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ: Yποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 35% επί των μισθών που κατεβλήθησαν στα πιο πάνω μέλη του Δ.Σ. Aνωνύμων Eταιρειών κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2009. Eάν απασχολούνται περισσότερα από 500 πρόσωπα τότε η απόδοση του φόρου διενεργείται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα (άρθρο 55 §1α’ και 59 §1 Ν. 2238/94).
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευματίες:
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 υποβάλλεται μέχρι τις 20.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2 υποβάλλεται μέχρι τις 23.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3 υποβάλλεται μέχρι τις 24.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4 υποβάλλεται μέχρι τις 25.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 υποβάλλεται μέχρι τις 26.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6 υποβάλλεται μέχρι τις 27.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 υποβάλλεται μέχρι τις 30.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8 υποβάλλεται μέχρι τις 01.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9 υποβάλλεται μέχρι τις 02.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10 20 30 40 και 50 υποβάλλεται μέχρι τις 03.12.2009 και
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60 70 80 90 και 00 υποβάλλεται μέχρι τις 04.12.2009.
Eιδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας Eνόπλων Δυνάμεων κλπ. αποζημιώσεις εκτός έδρας εκλεγομένων στον A’ και B’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αποζημιώσεις ΔΕΤΕ ΔΕΧΕ ΔΙΒΕΕΤ: Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 15% (5% για τα ειδικά επιδόματα Ενόπλων Δυνάμεων κλπ.) στις παραπάνω αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2009 (άρθρα 14 παρ. 4567 και 57 παρ. 5 N. 2238/94 άρθρο 58 N. 2238/94). Σημειώνεται ότι στις αποζημιώσεις ΔΕΤΕ ΔΕΧΕ ΔΙΒΕΕΤ η παρακράτηση του φόρου 15% γίνεται στο 50% του καταβαλλόμενου ποσού (άρθρο 14 παρ.6 Ν.2238/94).
Η δήλωση βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ από τους επιτηδευματίες:
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 υποβάλλεται μέχρι τις 20.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2 υποβάλλεται μέχρι τις 23.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3 υποβάλλεται μέχρι τις 24.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4 υποβάλλεται μέχρι τις 25.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5 υποβάλλεται μέχρι τις 26.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6 υποβάλλεται μέχρι τις 27.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 υποβάλλεται μέχρι τις 30.11.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8 υποβάλλεται μέχρι τις 01.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9 υποβάλλεται μέχρι τις 02.12.2009
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10 20 30 40 και 50 υποβάλλεται μέχρι τις 03.12.2009 και
που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60 70 80 90 και 00 υποβάλλεται μέχρι τις 04.12.2009.
Δαπάνες διαφημίσεων: Καταβολή από το διαφημιζόμενο τέλους διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων για υπηρεσίες διαφήμισης (άρθρο 31 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 2238/94 άρθρο 25 παρ. 3 Ν.2753/1999 ΣτΕ 2649/1988 άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2880/2001 Πολ. 1217/2002). Μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών: Υποβoλή δήλωσης και απόδοση του προκαταβλητέου φόρου 4% ή 10% κατά περίπτωση (άρθρο 52 παρ. 4 Ν.2238/1994). Πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
Αμοιβή αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών:
α) Υποβολή κοινής δήλωσης του αρχιτέκτονα / πολιτικού μηχανικού που συνέταξε τη μελέτη ή θα επιβλέψει την ανέγερση της οικοδομής και της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει (και η οποία έχει αναλάβει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής στην οποία η μελέτη ή επίβλεψη αφορά) και καταβολή φόρου 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής πλέον εισφοράς ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου (άρθρο. 13 παρ. 4 Ν. 2238/94). Πριν από την έκδοση της πολεοδομικής άδειας.
β) Υποβολή δήλωσης αμοιβής για μελέτη/επίβλεψη του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού που εργάζεται ως μισθωτός σε επιχείρηση που αναλαμβάνει τη μελέτη/επίβλεψη/ανέγερση της οικοδομής και καταβολή φόρου 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής μειωμένης κατά το ποσό των ακαθαρίστων αποδοχών του μισθωτού που καταβάλλονται από την έναρξη της μελέτης μέχρι την αποπεράτωση της οικοδομής πλέον εισφοράς ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου (άρθρο 13 παρ. 5 Ν. 2238/94). Πριν από την έκδοση της πολεοδομικής άδειας.
Γ. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για αποζημιώσεις ή δικαιώματα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% στα ποσά που καταβλήθηκαν (ή πιστώθηκαν στους οικείους λογαριασμούς) κατά το μήνα Οκτώβριο σε αλλοδαπές επιχειρήσεις για αποζημιώσεις ή δικαιώματα για τη χρήση κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών κλπ (άρθρο 13 παρ. 6 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Παρακράτηση φόρου στα λοιπά ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για λοιπές αποζημιώσεις και δικαιώματα της παραγράφου 6 του άρθρου 13 Ν.2238/94: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% στα ποσά των λοιπών αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων ή αμοιβών της παραγράφου 6 του άρθρου 13 (όπως για χρήση ή παραχώρηση χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας σημάτων και προνομίων σχεδίων ή προτύπων γενικά και λοιπών συναφών δικαιωμάτων) που καταβλήθηκαν (ή πιστώθηκαν στους οικείους λογαριασμούς) κατά το μήνα Οκτώβριο σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα (άρθρο 13 παρ. 6 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται πως αν τα δικαιώματα καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-μέλος δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 2238/1994. Εξαιρετικά κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 8 ετών θα ενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή των αμοιβών αυτών. Ειδικότερα από 1/7/2005 μέχρι 31/6/2009 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% και από 1/7/2009 μέχρι 31/6/2013 θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση.
Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως κ.τ.λ (άρθρο 13 παρ. 8 Ν.2238/94): Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% στις καταβληθείσες ή (πιστωθείσες στους οικείους λογαριασμούς) κατά το μήνα Οκτώβριο συνολικές ακαθάριστες αμοιβές της αλλοδαπής επιχειρήσεως (άρθρο 13 παρ. 8 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Σημείωση: Η παρακράτηση με συντελεστή 20% ισχύει αναφορικά με αμοιβές που καταβάλλονται ή πιστώνονται για μελέτες σχέδια και έρευνες που αναλαμβάνονται από την 01.01.2003 και μετά. Όσον αφορά αμοιβές που καταβάλλονται ή πιστώνονται για μελέτες σχέδια και έρευνες που αναλήφθηκαν σε χρόνο πριν την 01.01.2003 η σχετική παρακράτηση γίνεται με τον συντελεστή 175%.
Φορολογία εισοδήματος στα καθαρά κέρδη των αλλοδαπών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε για τις καταβληθείσες ή πιστωθείσες κατά το μήνα Οκτώβριο αμοιβές αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών μόνο για δημόσια ή ιδιωτικά έργα που έχουν αναληφθεί μέχρι 31.12.2001. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου εισοδήματος είναι 350% στη συνολική ακαθάριστη αξία των έργων του Δημοσίου 420% στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων γενικά και 875% στη συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών τεχνικών έργων με υλικά τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (άρθρο 13 παρ. 9 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου. Παύει να ισχύει για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που έχουν αναληφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά (άρθρο 11 παρ.4 Ν.3296/04).
Φορολογία χρηματικών ποσών για συμμετοχή σε τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς και βραβεία σε αθλητές εθνικών ομάδων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% επί των σχετικών χρηματικών ποσών που κατεβλήθησαν μέσα στον μήνα Οκτώβριο σε όσους συμμετείχαν σε τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό υπερβαίνει τις 1.500 Ευρώ καθώς και ως επιβράβευση στους αθλητές εθνικών ομάδων (άρθρο 13 παρ. 13 και 14 και άρθρο 60 παρ. 3 Ν. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Αμοιβές προσώπων που εκλέγονται στον Α’ και Β’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης: Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των ως άνω καταβληθέντων κατά το μήνα Οκτώβριο αμοιβών (άρθρο 13 παρ. 11 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Αμοιβές σε ξένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα για συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των καταβληθέντων αμοιβών κατά το μήνα Οκτώβριο από το Δημόσιο τους Δήμους και Κοινότητες τον EOT το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997 το σύλλογο Oι φίλοι της Μουσικής καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή (άρθρο 13 παρ. 12 N. 2238/94). Μέχρι 16 Νοεμβρίου.
Aποζημίωση N. 2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αποζημιώσεων λόγω απολύσεως των μισθωτών που καταβλ

Μοιράσου αυτό το άρθρο