Ποίοι θα λάβουν ενισχύσεις απο την ΚΑΠ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων στους ενεργούς αγρότες δίνει, μεταξύ άλλων, η υπουργική απόφαση -της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης- με τις εθνικές επιλογές της χώρας μας για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες θα ισχύουν έως το 2020.

Ο Εθνικός Φάκελος θέτει ως προϋπόθεση ενεργοποίησης δικαιωμάτων την «ελάχιστη δραστηριότητα» που νοείται, (α) για τις αρόσιμες εκτάσεις, ένα όργωμα ανά έτος, (β) για τις δενδρώδεις εκτάσεις, καθαρισμός υποορόφου ανά δύο έτη και (γ) για τους βοσκοτόπους, η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.

Προβλέπει ακόμα ότι ουδείς θα λαμβάνει βασική ενίσχυση ετησίως άνω των 150.000 ευρώ και κάτω των 250 ευρώ.
Δικαιώματα μπορούν να κατοχυρώσουν από το 2015 όσοι γεωργοί ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιμα στοιχεία ότι ως την 15.05.2013 επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα. Το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Απόφαση, άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς αγρότες (ασκούν γεωργική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή τους και οι άμεσες ενισχύσεις που εισπράττουν αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων τους).

Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ’ αυτής. Αγρότες οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί.

Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούταν ο γεωργός προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων για το έτος αιτήσεων 2014 και για κάθε επόμενο έτος αιτήσεων «ν» λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1». Επίσης οι γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία.

Οσον αφορά στις επιχειρήσεις, δεν λαμβάνουν ενισχύσεις όσες δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο τη γεωργία. Οι γεωργικές δραστηριότητες θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του τζίρου της εταιρείας. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 5% του εξωγεωργικού εισοδήματός τους από άμεσες ενισχύσεις, ενώ εξαιρούνται της εξέτασης των στοιχείων όσοι λαμβάνουν μέχρι και 3.500 ευρώ ενίσχυση ανά έτος.

Μικροκαλλιεργητές
Η ενεργοποίηση του μηχανισμού βασικής ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών ξεκινά και σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση, στο νέο καθεστώς εντάσσονται αυτόματα όλοι οι γεωργοί το 2015, οι οποίοι: α) πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, β) το 2015 έχουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα δικαιώματα ενίσχυσης και γ) το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων, που λαμβάνουν είναι ποσό χαμηλότερο των 1.250 ευρώ. Εκτίμηση του ύψους της ενίσχυσης, μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ένταξης στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών θα κοινοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγκαιρα, και μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Οι γεωργοί, που δεν επιθυμούν την αυτόματη ένταξή τους στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015, υποβάλλουν σχετικό αίτημα το αργότερο ως τις 15 Οκτωβρίου 2015 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 ή σε μεταγενέστερο έτος. Γεωργοί, οι οποίοι επιλέγουν να αποσυρθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.

Εσοδα

Κατά την απόφαση ως «έσοδα που αποκτήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες» νοούνται τα έσοδα που απέκτησε ο γεωργός από την γεωργική του δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ενωσιακής στήριξης καθώς και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης, η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες.

Περιλαμβάνονται επίσης τα έσοδα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων της εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι τα μεταποιημένα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του γεωργού και από την εν λόγω μεταποίηση προκύπτει άλλο γεωργικό προϊόν. Ολα τα άλλα έσοδα λογίζονται ως «έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες». Ως «έσοδα» νοούνται επίσης τα ακαθάριστα έσοδα πριν από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και φόρων.

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Μοιράσου αυτό το άρθρο