1.Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα δήλωση απορρήτου καταλαμβάνει όλα τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και του ΓΚΠΠΔ.

2.Αρμοδιότητες

Ο Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΠΔ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η παρούσα δήλωση-ειδοποίηση θα είναι διαθέσιμη στα υποκείμενα των δεδομένων πριν το Επιμελητήριο συλλέξει τα προσωπικά τους δεδομένα και πως η συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους είναι εξασφαλισμένη.

3. Δήλωση-Ειδοποίηση Απορρήτου

Ποιοι είμαστε: Το Επιμελητήριο Ευβοίας (Ε.Ε.) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Τα μέλη του Ε.Ε. είναι οι ασκούντες δραστηριότητα όλων των παραγωγικών κλάδων και παροχής υπηρεσιών, εντός των ορίων του νομού. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. που προσφέρει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες και ασκεί αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται από την πολιτεία. Επίσης ασκεί γνωμοδοτικό έργο δια της συμμετοχής εκπροσώπων του σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια.

Η συλλογή και η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του και της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του κυρίως με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών  με στόχο την οικονομική ανάπτυξη του Νομού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΠΔ (GDPR) ή/και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε., εδώ:

(Κωνσταντίνα Σ. Κάντα, 2221086452 (6) , info@eviachamber.gr)

(Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων,  κος Μαυρίκης Γεώργιος  2221086452, dpo@eviachamber.gr).

Το Ε.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τις κάτωθι πληροφορίες οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων:

Τύπος προσωπικών δεδομένων: Σκοπός επεξεργασίας
Προσωπικά στοιχεία, όπως τα στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο), στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, τόπο έδρας (για ατομικές επιχειρήσεις) ή κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία δραστηριότητας, οικονομικά στοιχεία (όπου προβλέπει η νομοθεσία), ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και δείγμα υπογραφής (όπου προβλέπεται από την τήρηση του ΓΕΜΗ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, στοιχεία απαιτούμενα από εργατική νομοθεσία και ασφαλιστική (ΑΜΚΑ) Η Απόκτηση, διατήρηση και ανανέωση της ιδιότητας μέλους καθώς επίσης η γνωμοδότηση και η  ενημέρωση για πάσης φύσεως θέματα και δράσεις συναφείς με την υλοποίηση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της πλήρωσης των εκ του νόμου προβλεπόμενων σκοπών λειτουργίας και δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου.
Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα με τη χρήση cookiesκατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (όπως πχ. IPη πληροφορίες προτιμήσεων)   καθώς και πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιτρέπουν την συμμετοχή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο μέσω της ιστοσελίδας και την παροχή καλύτερης εμπειρίας πλοήγησης.
Πληροφορίες  που απαιτούνται για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών προς το Επιμελητήριο (πχ βιογραφικά σημειώματα, στοιχεία απαιτούμενα από εργατική νομοθεσία και ασφαλιστική (ΑΜΚΑ) (κυρίως για υπαλλήλους), συστατικές επιστολές, στοιχεία προηγούμενων εργοδοτών-συνεργατών, αποδεικτικά εκπαίδευσης, πτυχία, στοιχεία εξόδων κλπ) Η έναρξη και διατήρηση της συμβατικής σχέσης καθώς και η διαφύλαξη των τυχών έννομων αξιώσεων του Επιμελητηρίου σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Πληροφορίες που γνωστοποιείτε οι ίδιοι ή που εξουσιοδοτείτε το Επιμελητήριο να επεξεργαστεί στα πλαίσια της Υπηρεσίας μιας Στάσης του Ε.Ε. ή που απαιτούνται από τη νομοθεσία στο πλαίσιο λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Οι παρούσες πληροφορίες ενδεχομένως να περιλαμβάνουν και ειδικής κατηγορίας δεδομένα όπως π.χ δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκεςκαι αδικήματα και απαιτούνται κατά την εγγραφή μέλους Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της ιδιότητας μας είναι οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Πληροφορίες που μας διαβιβάζουν άλλες Υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία .

Η νομική βάση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις κάτωθι:

 • η εκτέλεση σύμβασης
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη με βάση έννομη υποχρέωση του Ε.Ε.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί Ε.Ε.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. Η περίπτωση αυτή έχει περιορισμένη εφαρμογή και δεν ισχύει για επεξεργασία που γίνεται από το Επιμελητήριο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων
 • η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου ή/και για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου ή/και για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος βάσει της νομοθεσίας
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων
 • Συγκατάθεση: Ως συγκατάθεση ορίζεται κάθε, κατόπιν ενημέρωσης, ελεύθερη, συγκεκριμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του προσώπου, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια που υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις υπόλοιπες νομικές βάσεις, το Ε.Ε. θα επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν έγγραφης ρητής συγκατάθεσης του Υποκειμένου. Η συγκατάθεση θα παρέχεται κατόπιν ενημέρωσης.

Όταν μας γνωστοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα σας ενημερώνουμε πάντα για τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Για όσες επεξεργασίες είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα σας υποδείξουμε.

Όταν η επεξεργασία για σκοπό άλλο από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή στο δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το Ε.Ε., προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο η επεξεργασία για άλλο σκοπό είναι συμβατή με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται αρχικώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων:

α) τυχόν σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας,

β) το πλαίσιο εντός του οποίου συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας,

γ) τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 9, ή κατά πόσο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 10,

δ) τις πιθανές συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων,

ε) την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση.

4. Διαβίβαση

Το Ε.Ε. για την επίτευξη των σκοπών λειτουργίας του ενδεχομένως να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Δημόσιες, ή/και Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμούς, Φορείς ή/και Δημόσιες Υπηρεσίες ή/και ιδιώτες συνεργάτες με σκοπό τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων σας και δενθα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε ή σε τρίτους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

5. Περίοδος Διατήρησης

Το Ε.Ε. θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα από τη στιγμή της συλλογής και θα τα αποθηκεύσει μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο ή/και μέχρι την εκπνοή προθεσμιών του αστικού δικαίου για τη διαφύλαξη τυχόν νομικών της αξιώσεων. Σε περίπτωση δε συνεργατών και υπαλλήλων του Επιμελητηρίου τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και την υποστήριξη νομικών του αξιώσεων.

6. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Ανά πάσα στιγμή, ενώ έχουμε στην κατοχή μας ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εσείς, το υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των   πληροφοριών που κρατάμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε δεδομένα τα οποία κρατάμε για εσάς που είναι ελλιπή ή ανακριβή.
 • Δικαίωμα στη λήθη: σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν από τα αρχεία μας τα δεδομένα που κρατάμε για εσάς.
 • Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας : όπου ισχύουν ορισμένοι όροι για να έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης : έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην ένσταση σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ: επίσης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτόματη επεξεργασία ή δημιουργία προφίλ (εάν γίνεται πράγματι τέτοια).
 • Δικαίωμα ελέγχου: στην περίπτωση που το Επιμελητήριο αρνείται να ικανοποιήσει κάποιο αίτημά σας με βάση τα ως άνω δικαιώματα που έχετε, θα σας δώσουμε ένα λόγο ως προς το γιατί. Έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε όπως τονίζεται και στην παράγραφο 3.6 κάτωθι.

Όλα τα παραπάνω αιτήματα θα προωθηθούν από τη στιγμή που εμπλέκεται και τρίτο μέρος στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Παράπονα

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε παράπονο για τον τρόπο που επεξεργάζεται το Ε.Ε. τα προσωπικά σας δεδομένα, ή για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το παράπονό σας, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε. ή/και να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην Α.Π.Δ.Π.Χ.

Οι λεπτομέρειες για κάθε μια από αυτές τις επαφές είναι:

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΠΔΠΧ Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  Ε.Ε στοιχεία επικοινωνίας
Όνομα επικοινωνίας: Μαυρίκης Γεώργιος Κάντα Κωνσταντίνα
Διεύθυνση 1 : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα,  Τ.Κ. 34100 ΕΥΒΟΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.grcomplaints@dpa.gr dpo@eviachamber.gr
Τηλέφωνο Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Τηλ: 2221086452

8. Διαδικτυακή δήλωση απορρήτου

Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση Απορρήτου (για ιστοσελίδα) που θα βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας

9. Ενημερώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν τη δήλωση σε τακτική βάση.