Πρόγραμμα : “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ”

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Δράση 2.8.3/3 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
To Πρόγραμμα αποσκοπεί:

Στην ανάπτυξη υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηματικότητας των ΡΟΜ πληθυσμών για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης του εμπορίου και των υπηρεσιών με έμφαση στις περιοχές των τόπων συγκέντρωσης και διαμονής των.

Το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών εγκαταστάσεων διαμόρφωση χώρων προβολή-προώθηση και άλλες δαπάνες καθώς και σύσταση και υλοποίηση της μελέτης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι ΡΟΜ (άνδρες-γυναίκες) που είναι γεννημένοι μέχρι και το 1989.
Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 165.000 ευρώ με κατώτατο όριο τα 15.000 ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 63% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 37%.
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

«Αρχή Εφαρμογής» του προγράμματος είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο υλοποίησής του.

«Φορέας Υλοποίησης-Τελικός Δικαιούχος» του προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε) που έχει την ευθύνη της υλοποίησης.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν θα πρέπει να έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 Ευρώ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα περιλαμβάνουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα – το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής της πρότασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Οδηγό του προγράμματος.
Τα ανωτέρω θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μετά την ημερομηνία δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την 27-4-2007 στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Ξενίας 16 11528 ΑΘΗΝΑ με την ένδειξη Δράση 2.8.3/3. «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ».
Οι δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης (29-12-2006) του Προγράμματος.
Για πληροφορίες και παραλαβή του Οδηγού και των εντύπων του Προγράμματος οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:
1. Στο Επιμελητήριο Εύβοιας
2. Στη σελίδα του ΕΟΜΜΕΧ και στο τηλ. 210-7491100.
3. Στη σελίδα του ΥΠΑΝ http://www.ypan.grhttp://www.ggb και στα τηλέφωνα: 210 6969250- 210 6969251
4. Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ τηλ. 801 11 36 300 http://www.antagonistikotita.gr.

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο