Πρόγραμμα “Επιχειρηματικά σχέδια για την αύξηση της εξωστρέφειας υφιστάμενων ΜΜΕ & ΠΜΕ κλάδων ΚΕΥΔ”

“ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ & ΠΜΕ ΚΛΑΔΩΝ ΚΕΥΔ ”.
(ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ-ΔΕΡΜΑ)
Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.7 “Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσαρμογή των επιχειρήσεων αυτών στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον κυρίως με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι τεχνολογίες αυτές θα συντελέσουν στη δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων 12 (δώδεκα) μηνών.

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων από μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικών των κλάδων ΚΕΥΔ με τουλάχιστον τριετή διάρκεια λειτουργίας με απασχολούμενο προσωπικό λιγότερο από 250 άτομα που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως ΜΜΕ (σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) και με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ διαδοχικά για τα δύο (2) τελευταία έτη.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει έως 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης.

Ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει στα 180.000 ευρώ ενώ ο κατώτατος προϋπολογισμός ορίζεται στα 30.000 ευρώ.
Οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις δικαιολογητικά κριτήρια και διαδικασίες επιλογής κ.λπ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.

Πληροφορίες και παραλαβή οδηγού του προγράμματος :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119
101 92 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6969228210-6969229210-6969236210-6969239210-6969250
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν τον Οδηγό του προγράμματος το Έντυπο Υποβολής Πρότασης και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους διαδικτυακούς τόπους www.ypan.gr www.ggb.gr www.antagonistikotita.gr.

Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας:
Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως την

29-09-2006

στην ανωτέρω διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το πρόγραμμα Επιχειρηματικά Σχέδια για την αύξηση της εξωστρέφειας υφιστάμενων ΜΜΕ & ΠΜΕ κλάδων ΚΕΥΔ.

Μοιράσου αυτό το άρθρο