Πρόγραμμα Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Προκήρυξη για την ενίσχυση
Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών
στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013
(Μέχρι 9 Οκτωβρίου οι αιτήσεις)

Τι χρηματοδοτείται

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (δηλαδή το άθροισμα της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής) της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 250 εκατομύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική» «Μακεδονία-Θράκη» «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».
Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρούσας προκήρυξης ανά άξονα Π.Ε.Π. καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση διάθεσης πιστώσεων.

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:

• Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.

• Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόγραμμα Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών πινακας

 

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή/και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Η συνοπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών δίνεται στο Παράρτημα Δ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) προκήρυξης.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.
κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι:

• να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
• να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
• να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
• Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο ενεργό
• να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
• Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα
• όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

Μοιράσου αυτό το άρθρο