Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Πρόγραμμα«Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/3/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: Με σειρά προτεραιότητας και μέχρι να εξαντληθεί η δημόσια δαπάνη
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δημόσια δαπάνη: 8.400.000€

 

Περίληψη
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλήματος ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Η δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι δράση εθνικής εμβέλειας που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση τον αύξοντα αριθμό της περιφέρειας στην οποία ανήκει μέχρις ότου να εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη. Επισημαίνεται ότι για τις οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 θα υπάρχει ένας αύξων αριθμός.

Θέματα που αφορούν στην υποβολή της αίτησης υποστηρίζονται από τις 26 Μαρτίου από Γραφείο Αρωγής (Help Desk) με στοιχεία επικοινωνίας: 801 11 24900.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης-2003/361/ΕΚ) που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στον οδηγό εφαρμογής της δράσης.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης της δράσης: Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΜμΕ στην αναζήτηση του κατάλληλου φορέα καινοτομίας ζητήθηκε επίσημα από τους Φορείς Καινοτομίας της χώρας να δηλώσουν κάποιο άτομο ως σημείο επαφής με τις ΜμΕ για παροχή πληροφοριών καθώς και ιστοσελίδα του φορέα με τις δραστηριότητές του.

Οι επιλέξιμοι φορείς καινοτομίας ορίζονται ρητά στον οδηγό εφαρμογής της δράσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr.

Μοιράσου αυτό το άρθρο