Πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”.

Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

 

Στοιχεία Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ποιότητα περιβαλλοντική ευαισθησία ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Αποδέκτες:

Δικαιούχοι είναι οι εταιρείες όλων των κατηγοριών ΑΕ ΕΠΕ ΟΕ και ΕΕ ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας καθώς και συνεταιρισμοί.

 

Α) Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν δραστηριότητα η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού εφαρμογής.

2. Όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008 οι οποίες για δύο συνεχόμενες χρήσεις (2008 2009) απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.

3. Η επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.

4. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νομίμως.

5. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με έναρξη πριν από το 31/12/2007 που εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία (ή κατά περίπτωση διετία) αρνητικό μέσο υπόλοιπο προ φόρων και αποσβέσεων (ζημίες) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση (κριτήριο ένταξης – απόρριψης).

Β)Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι νέες και υπό σύσταση (start-up) επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού εφαρμογής.

2. Όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008 οι οποίες για δύο συνεχόμενες χρήσεις απασχολούσαν 0 έως λιγότερο από 50 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.

3. Η νέα επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.

Όροι και προϋποθέσεις:

Αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. Ευρώ. Η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε

σε περιοχές που δεν ανήκουν σε ΟΠΑΑΧ.

Τι χρηματοδοτείται: Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
Δαπάνες για την ανέγερση / επέκταση / διαμόρφωση κτιρίων και χώρων

1. Δαπάνες για επενδύσεις σε πάγια:
– Προμήθεια μηχανολογικού μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
– Προμήθεια λογισμικού
– Απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας
– Μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ.

2. Δαπάνες για άυλες επενδύσεις:
– Συμμετοχή σε εκθέσεις
– Σύνδεση – συμμετοχή σε e-marketpalces
– Δαπάνες συμβούλων & συμβουλευτικών υπηρεσιών

3. Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες ενισχύονται έργα επένδυσης από 50.000 – 400.000 €.

Είδος ενίσχυσης: Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης για το Νομό Ευβοίας είναι 35%.

Προϋπολογισμός: Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από 40.000 έως 200.000 ευρώ

Χρόνος υποβολής: Από 29/7/2010 έως 30/9/2010

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΣΑΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2221023510 & 2221086452

Μοιράσου αυτό το άρθρο