Πρόγραμμα : “Στηρίζω 2009”.

Προδημοσίευση προγράμματος – από 5.10.09 οι αιτήσεις.

Περιγραφή:
Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης.

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ

Αποδέκτες:
Υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
5/10/2009-…
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 05/10/2009 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
1. .Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τον Κανονισμό 800/2008 της Επιτροπής) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της επικράτειας.
Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες των κλάδων μεταποίησης του πίνακα του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.
Απασχολούσαν κατά το έτος 2008 0 – 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι) εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€ έως 2.000.000€.
Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.
Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότασης.

2. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη Ετερόρρυθμη ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός).

3. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα οι προτάσεις που αυτό το Νομικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες.

Τι χρηματοδοτείται:
1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις.
2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων μέσω άδειας εργασιών μικρής κλίμακας .
3. Δαπάνες Διαφήμισης – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού .
4. Αλλες άϋλες δαπάνες .

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009).

Ανώτατο – Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης ως ορίζονται στο Παράρτημα Ι: 10.000€ – 60.000€.

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης: 50% γενικά έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες περιοχές.

Προϋπολογισμός:

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 40.000.00000 €.

1. Ποσό 26.755.024€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
2. Ποσό 5.168.702€ από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
3. Ποσό 4.416.890€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
4. Ποσό 2.349.410€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
5. Ποσό 840.092€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
6. Ποσό 469.882€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας)

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας)
________________________________________
Διεύθυνση: Ξενίας 16
115 28 Αθήνα (Πλατεία Μαβίλη)
________________________________________
Τηλέφωνο: 210 7491100
________________________________________
Ιστοσελίδα: http://www.eommex.gr

________________________________________

Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ypan.gr/index_c_cms.htm

Μοιράσου αυτό το άρθρο