Πρόγραμμα: “Σύγχρονη Επιχείρηση”.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 15/10/2009 και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Περιγραφή : Το Πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου: -να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλων συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά διεθνή ή κλαδικά)

-να ενισχύσουν/βελτιώσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης (continual improvement) ήδη εγκατεστημένων (και σε ισχύ) συστημάτων διαχείρισης που σχετίζονται με την ποιότητα τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων την υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας το περιβάλλον & την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων την ασφάλεια πληροφοριών την εταιρική κοινωνική ευθύνη κλπ.

-να συμπληρώσουν/ενισχύσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων για πιστοποίηση τους σε συστήματα διαχείρισης με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλα συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά διεθνή ή κλαδικά) και τα οποία δεν ήταν εγκατεστημένα πριν τη προδημοσίευση του προγράμματος

-να προβούν σε πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές (που συνήθως συνοδεύεται από τη λήψη ειδικών σημάτων/πιστοποιητικών συμμόρφωσης) ή/και να προβούν σε αναγκαίες ενέργειες για την επίθεση σήμανσης CE σε προϊόντα με βάση τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις.

Σε Ποιούς Απευθύνεται : Υφιστάμενες επιχειρήσεις των τομέων μεταποίησης εμπορίου Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Τομείς Ενδιαφέροντος : Μεταποίηση Εμπόριο Υπηρεσίες Τουρισμός.
Γεωγραφική Περιοχή : Όλες οι περιφέρειες.
Προϋπολογισμός : 80.000.000 €.

Όροι : Δικαιούχος ενίσχυσης του Προγράμματος «Σύγχρονη Επιχείρηση» μπορεί να καταστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•Είναι επιτηδευματίας κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΒΣ (παρ. 1 του άρθρου 2) εξαιρουμένων των κοινοπραξιών (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ).

•Ασκεί δραστηριότητα πριν την 1/01/(έτος υποβολής πρότασης-2) και έχει κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική περίοδο (Ως ημερομηνία σύστασης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας όπως αυτή καταγράφεται στις σχετικές βεβαιώσεις έναρξης δραστηριότητας της οικίας Δ.Ο.Υ. Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να τεκμηριώνεται εναλλακτικά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχθεί η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος (π.χ. δηλώσεις φορολογίας ή εκκαθαριστικά σημειώματα προηγουμένων ετών κλπ.). Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση απορρόφηση ή συγχώνευση ακόμη και μετά την 01/01/(έτος υποβολής πρότασης -2) είναι απαραίτητο να προσκομίσουν σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά (Καταστατικό επιχείρησης Δημοσίευση σε ΦΕΚ Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

Έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα.
Τηρεί βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid) (βλέπε και Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού προγράμματος).
Εμπίπτει (με βάση τα τελευταία του οικονομικά στοιχεία -2008 για το πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων) σε κάποιον από τους κλάδους που αναφέρονται στους Πίνακες 1Α 1Β σύμφωνα με την ταξινόμηση των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008).
Δε βρίσκεται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης
Δεν είναι προβληματική επιχείρηση.
Έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των € 30.00000 κατά την τελευταία τριετία (η απαίτηση αυτή θα ισχύει για τα έτη 2007 & 2008 για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων) και ο μέσος όρος των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας είναι θετικός.
Δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή δεσμεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών πρόσβασης μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης (σε περίπτωση που δεν διαθέτει τις σχετικές υποδομές και η πρόταση ενταχθεί στο Πρόγραμμα).

Κάθε επιλέξιμο πρόσωπο (επιχείρηση) έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση ανά κύκλο αξιολόγησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τις Οδηγίες της Προκήρυξης και τους όρους του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο φορέα περισσότερων της μίας προτάσεων στον ίδιο κύκλο αξιολόγησης του Προγράμματος θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.Eξαιρούνται και δεν δικαιούνται συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι δραστηριότητες που ρητά αναφέρονται στο Πίνακα 1Γ. Αναλυτικά οι προυποθέσεις συμμετοχής στο κείμενο της προδημοσίευσης.

Διαρθρωτικό Ταμείο : Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης καθώς και σε παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά στις παρακάτω επιλέξιμες ενέργειες:

Α.Δαπάνες εμπειρογνωμόνων.
Β.Δαπάνες Επαλήθευσης & Πιστοποίησης.
Γ.Δαπάνες Διαμόρφωσης Χώρων.
Δ.Δαπάνες Η/Μ & Λοιπού Εξοπλισμού.
Ε.Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού (Hardware) & Λογισμικού (Software).
ΣΤ.Δαπάνες Συμβούλων.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009) Ανώτατο-Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης:

-Για τις επιχειρήσεις του πίνακα 1Α (βλέπε Ενότητα 6 του οδηγού): 30.000€-150.000€.
-Για τις επιχειρήσεις του πίνακα 1Β (βλέπε Ενότητα 6 του οδηγού): 30.000€-80.000€.

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης : 50%.

Άξονας : ΑΠ.2: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 15/10/2009 (Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού πλήν των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.)

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Ευβοίας Βενιζέλου 12 341 00 Χαλκίδα τηλ. 2221022885 22210 86452

Μοιράσου αυτό το άρθρο