Προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη και αίτηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας, αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη, που θα ασχολείται με την διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων που αφορούν στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα δεδομένου ότι το Επιμελητήριο μας προσανατολίζεται στην ίδρυση Αγροτικού Τμήματος καθώς επίσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης των μελών του.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει

Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων
Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων β) επεξεργασίας κειμένων γ) υπολογιστικών φύλλων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Επιπέδου Β2 (Lower)
Σημειώνεται ότι τυχόν ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας εκ μέρους των αρμόδιων ελληνικών Αρχών.

Επιθυμητή εμπειρία / προϋπηρεσία, τουλάχιστον (5) πέντε ετών, σε επιχειρήσεις σχετικά με την διαχείριση και προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σύνταξη μελετών και κατάθεση φακέλων για προγράμματα τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και άλλων Υπουργείων
Επιθυμητή Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πιστοποίηση στα Υπομητρώα του Μητρώου Αξιολογητών- Εμπειρογνώμων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, (συγχωνεύτηκε με τον ΕΟΠΠΕΠ).Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και εποχής επιτάσσουν τη διαρκή αναβάθμιση και τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων (π.χ. ΚΕΚ) στην εξέλιξη και την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπού προσωπικού που εντάσσονται στις ομάδες δράσης του Επιμελητηρίου.
Επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, εργασίες ή/και δημοσιεύσεις σε ανάλογο αντικείμενο θα συνεκτιμηθούν
Πέραν δε, των τυπικών προσόντων θα διεξαχθεί και συνέντευξη των υποψηφίων, για την εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων και εμπειρίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος, πρέπει να υποβάλλει από 02/07/2018 έως και 16/7/2018 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ευβοίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα– τηλ.22210 86452 εσωτ. 5 ή 6) αίτηση, συνοδευόμενη με τα αιτούμενα δικαιολογητικά.

Η σχετική προκήρυξη, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου (www.eviachamber.gr) και τοιχοκολλημένη στο πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου του Επιμελητηρίου, που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, 341 00 Χαλκίδα

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ

Για να δείτε την προκήρυξη για την πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη κάντε κλίκ εδώ:

Γ Για να δείτε την αίτηση συμμετοχής κάντε κλίκ εδώ:

Μοιράσου αυτό το άρθρο