Προτάσεις αλλαγής νομοθεσίας για το περιβάλλον

Τις νέες προτάσεις της για τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας σχετικά με τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) διατύπωσε την περασμένη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σκοπός των προτάσεων αυτών είναι να ελαφρύνουν το διοικητικό φόρτο και να διευκολύνουν την αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων μεγάλων έργων χωρίς να εξασθενούν τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.
Nέο πλαίσιο
Το σημερινό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος θα ενισχυθεί και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ένα πιο εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο.
Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν:
* Προσαρμογή της διαδικασίας καθορισμού του εάν χρειάζεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι μόνο τα έργα με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα υπόκεινται στην εν λόγω αξιολόγηση. Τα έργα που είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να περιορίζουν τις επιπτώσεις τους και τα έργα μικρής κλίμακας με επιπτώσεις τοπικής σημασίας θα εγκρίνονται ταχύτερα με μικρότερο κόστος έτσι ώστε οι αρχές να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν στα μεγάλα έργα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας.
* Ενίσχυση των κανόνων για να εξασφαλιστεί καλύτερη λήψη αποφάσεων και να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις από τις εναλλακτικές προτάσεις πρέπει να εξετάζονται συστηματικότερα ενώ οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επεξηγούν σαφέστερα τους λόγους για τους οποίους λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.
* Εξορθολογισμό των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας ΕΠΕ με την εισαγωγή χρονοδιαγραμμάτων και ενός νέου μηχανισμού με τον οποίο θα διευκολύνεται η διαδικασία σε περίπτωση που απαιτούνται πολλές αξιολογήσεις και εμπλέκονται πολλές αρχές. Με τις αλλαγές αυτές θα ενισχυθεί η νομική βεβαιότητα και θα επιταχυνθεί η διαδικασία χωρίς να υποθηκεύεται η ποιότητα της αξιολόγησης.
Οι προτάσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα διαδικασίας αναθεώρησης που περιελάμβανε ευρείες διαβουλεύσεις και μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων κανόνων και τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων τροποποιήσεων. Τα προτεινόμενα μέτρα θα αποτελέσουν τώρα αντικείμενο εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όταν επέλθει συμφωνία επί του κειμένου αυτό θα αποτελέσει νόμο της ΕΕ.

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Μοιράσου αυτό το άρθρο