Προτάσεις επι σχεδίου νόμου Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Επιμελητηρίων

Ενόψει της κατάθεσης προτάσεων επί του Σχεδίου Νόμου « Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 13.6.2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του Ν.3419/2005 Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2012/17 του « Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας, σας θέτουμε υπόψη τις δικές μας παρατηρήσεις- προτάσεις:

  • Στην παρ. 2 του άρθρου 9 αναφέρεται: «για την αρχική καταχώρηση (εγγραφή) στο Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος καταβάλλει τέλος. Τέλος επίσης καταβάλλεται από τον υπόχρεο και για την τήρηση της Μερίδας του στο Γ.Ε.ΜΗ». Τα τέλη αυτά θα αποτελούν πόρους του Επιμελητηρίου ή θα επιμερίζονται όπως αναφέρεται στηνπαρ.5 του άρθρου 9 όπου αναφέρεται:«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών των παραγράφων 1 και 4, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών των τελών καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται ….». Δεν καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών. Τα τέλη αυτά θα επαρκούν για να επιτελέσει το Επιμελητήριο τον θεσμικό τους ρόλο; Η όποια διερεύνηση των αρμοδιοτήτων επιχειρηθεί, ως δήθεν αντιστάθμισμα στην κατάργηση των συνδρομών, θα είναι χωρίς αντίκρισμα αν δεν συνοδεύεται από πόρους και δεσμευτικό θεσμικό πλαίσιο.
  • Ποιες θα είναι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα προσφέρει το Επιμελητήριο στα Μέλη του; Ποιο θα είναι το ύψος της συνδρομής του μέλους για τις υπηρεσίες που θα λάβει. Τα περιφερειακά Επιμελητήρια, με το περιορισμένο αριθμό των υπαλλήλων έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται , όπως αποδείχτηκε με την υλοποίηση του ΓΕΜΗ. Δεδομένου των νέων αρμοδιοτήτων που καλούνται τα Επιμελητήρια να υλοποιήσουν όπως: αδειοδοτήσεις, ανάληψη ενεργειών για τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, μονίμων εκθέσεων …… θα χρειαστεί τεχνογνωσία, εκπαίδευση των υπαλλήλων, ανάθεση μελετών για την υλοποίηση των ανωτέρω κ.λπ. Πως θα καλυφθεί το κόστος υλοποίησης των ανωτέρω; Αρκεί το ανταποδοτικό τέλος;
  • Στο άρθρο 25 αναφέρεται: «Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει ή συμμετάσχει σε εταιρείες κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, οφείλουν να συντάσσουν ενιαίες καταστάσεις οικονομικών στοιχείων, οι οποίες απεικονίζονται στον ενιαίο ισολογισμό τους.» Αυτό σημαίνει ότι τα Επιμελητήρια στα οικονομικά απολογιστικά τους στοιχεία θα συμπεριλαμβάνουν και το σύνολο των οικονομικών – απολογιστικών στοιχείων των αναπτυξιακών εταιρειών ή σωματείων ή αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συμμετέχει το κάθε Επιμελητήριο και η Βιωσιμότητά του θα εξαρτάται από την οικονομική πορεία των εταιρειών που συμμετέχει;
  • Στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 αναφέρεται«Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών των Επιμελητηρίων, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/2014». Το ερώτημα είναι τι προβλέπεται να γίνει για ενέργειες, δράσεις, προγράμματα που έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίησή τους με την παλαιά διαδικασία περί προμηθειών; Θα υπάρχει κάποια μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή του Ν.4281/2014;
  • Στο αρθρο 26 παρ. 3 αναφέρεται:« κάθε αρχή και κάθε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, υποχρεούται, αν δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, να παρέχει στα Επιμελητήρια κάθε ζητούμενη πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών τους και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους». Το ερώτημα είναι αν τα Επιμελητήρια θα πρέπει να προβλέπουν στον προϋπολογισμό τους τυχόν κωδικούς εξόδων-εσόδων για μελλοντικές δράσεις που θα αναλαμβάνουν κατ΄εξουσιοδότηση των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας;

Εν κατακλείδι, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων με τη νέα Επιμελητηριακή Νομοθεσία; Τα Επιμελητήρια ως κύριος εκφραστής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούν να επιτελέσουν τον θεσμικό τους ρόλο; Τα Περιφερειακά Επιμελητήρια θα έχουν την δική τους « φωνή» και την δυνατότητα να προασπίσουν τα μέλη τους;

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

3 Δεκεμβρίου, 2014|Υπομνήματα - Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο