Προθεσμία τριάντα ημερών για μεταβολές στοιχείων στο TAXIS

Τριάντα μέρες προθεσμία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και νομικές οντότητες προκειμένου να ενημερώσουν τη Φορολογική Διοίκηση για μεταβολές των στοιχείων που έχουν δηλώσει στο Μητρώο.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ενεργοποιείται διάταξη νόμου η οποία ψηφίστηκε στο τέλος Ιουλίου και ορίζει ότι ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση (ο ακριβής τρόπος θα προσδιοριστεί με απόφαση του ΓΓΔΕ) εντός τριάντα ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής.

Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκεινται σε προθεσμία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις παραπάνω μεταβολές στοιχείων μέχρι το χρόνο ενημέρωσης του Μητρώου.

Οι διατάξεις έχουν ισχύ αναδρομικά από τις 3 Αυγούστου 2016, οπότε και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και καταλαμβάνουν και περιπτώσεις, για τις οποίες, η προθεσμία των δέκα ημερών για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολής, δεν είχε λήξει κατά την 3-8-2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία έχει αλλάξει τρεις φορές τα τελευταία τρία χρόνια. Τον Ιούλιο του 2013 καθιερώθηκε προθεσμία τριάντα ημερών, στο τέλος του 2013 η προθεσμία μειώθηκε σε δέκα ημέρες και τώρα επανήλθε στις τριάντα.

Μοιράσου αυτό το άρθρο