Ρυσμίση δανείων με ΑΡΣΗ φορολογικού απορρήτου

Το πράσινο φως για άρση του φορολογικού απορρήτου σε όσους αιτούνται υπαγωγής στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του ν.3869/2010 ειδικότερα παρέχεται στο δανειστή το δικαίωμα μετά από αίτησή του που διαβιβάζεται στη φορολογική αρχή μέσω του αρμοδίου εισαγγελέα να λάβει και αντίστοιχα η φορολογική αρχή υποχρεούται να του χορηγήσει «κάθε χρήσιμη πληροφορία» για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα οφειλετών του ανεξάρτητα από τη συναίνεσή τους ή μη. Ο πιστωτής ως έχων έννομο συμφέρον έχει ούτως ή άλλως το δικαίωμα να ζητήσει με άλλες διατάξεις (αρθ.5 ν.2690/1999) τη χορήγηση στοιχείων του οφειλέτη του που δεν εμπίπτουν σε απόρρητο ή άλλες απαγορεύσεις. Ο οφειλέτης αν δεν επιθυμεί τη χορήγηση απόρρητων φορολογικών στοιχείων στον πιστωτή του οφείλει να παραιτηθεί από την αίτησή του για ρύθμιση των χρεών του. Το Α’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. με την υπ’ αριθ. 126/12 γνωμοδότησή του απεφάνθη ομόφωνα ότι ο οικονομικός έφορος υποχρεούται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του ν.3869/2010 να χορηγεί σε πιστωτή του οφειλέτη κάθε πληροφορία και στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη-φορολογούμενου ακόμη και αν αυτά εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο εφόσον είναι πρόσφορα για να καταστεί δυνατός ο σχετικός περιουσιακός έλεγχος του οφειλέτη εκ μέρους του αιτούντος πιστωτή καθόσον το φορολογικό απόρρητο επιτρεπτώς κάμπτεται εν προκειμένω από τη ρητή διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του ν.3869/2010. Η ανωτέρω σχετική γνωμοδότηση έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών την 24-9-2012. Συνεπώς εφόσον ο δανειστής υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για χορήγηση στοιχείων οφειλέτη κατά τις ανωτέρω διατάξεις ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει να χορηγήσει τα στοιχεία στον αιτούντα όχι όμως να χορηγήσει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των φορολογούμενων.

Μοιράσου αυτό το άρθρο