Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σας ενημερώνει ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση προωθείται νομοθετική ρύθμιση για τον διακανονισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η τακτοποίηση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.με μία εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού με μηνιαία καταβολή ποσού έναντι των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012 έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.

Η ισχύς του προσωρινού διακανονισμού ορίζεται μέχρι την 31-12-2013.

Η υπολογισθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω μηνιαία καταβολή που θα καταβάλλεται έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής θα επιφέρει σημαντική μείωση τόσο της κύριας οφειλής όσο και των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών που αναλογούν σε αυτή.

Β) Εξόφληση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012 με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.

Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1)εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%).

2)ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν.3863/2010.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μοιράσου αυτό το άρθρο