Ρύθμιση οφειλών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (μέχρι 2.4.07 οι αιτήσεις)

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272 τ.Α’-21/12/06) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ. να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέχρι 2/4/2007 ως ακολούθως:

• Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/2006 παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) και λοιπών προσαυξήσεων Π.Ε.Π.Τ. Π.Ε.Π.Ε.Ε. Π.Ε.Π.Ε.Ο. Π.Ε.Π.Α.Ε. Π.Ε.Α.Π.

• Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) και στις λοιπές προσαυξήσεις δηλαδή Π.Ε.Π.Τ. Π.Ε.Π.Ε.Ε. Π.Ε.Π.Ε.Ο. Π.Ε.Π.Α.Ε. Π.Ε.Α.Π. εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/2006 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής οφειλής.

• Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10000€.

• Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μόνο μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

• Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν των προαναφερομένων ρυθμίσεων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο (το αργότερο μέχρι 2/4/2007) για να τους χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα για το ύψος της οφειλής τους η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.

• Σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα απαιτείται και από τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την λειτουργία τους.

Μοιράσου αυτό το άρθρο