Σε ηλεκτρονικό μητρώο οι επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων όπως και οι ΟΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΗΜΑ τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σε ηλεκτρονικό μητρώο οι επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων όπως και οι ΟΤΑ

Με την απόφαση 43942/4026/14.9.16 ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια του ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012.

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαθίσταται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, εφεξής αποκαλούμενο ως «ΗΜΑ», το οποίο αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 όπως ισχύει. Το ΗΜΑ συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ΥΑ/Φ.40.4/1/989/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Το ΗΜΑ αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες:
α) Διαδικτυακή πύλη.
β) Εγγραφή, καταχώριση και πρόσβαση χρηστών.
γ) Υποσύστημα υποβολής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.

Ειδικότερα καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση για:
αα) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011. Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου εγγράφουν ηλεκτρονικά και καταχωρίζουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους.
ββ) Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012. Οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις εγγράφουν ηλεκτρονικά και καταχωρίζουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες τους.
γγ) Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. αα του παρόντος
δδ) την ετήσια Έκθεση Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει, καθώς και εν γένει στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων,
δ) Απόδοση σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ΟΤΑ καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εγγράφεται και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, ενός μοναδικού αριθμού που καλείται “Αριθμός Μητρώου ΗΜΑ” ο οποίος παραμένει αμετάβλητος, και αναγκαίος ιδίως για κάθε συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες, για την υποβολή ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, καταχωρίσεις που αφορούν προσθήκες, επικαιροποιήσεις ή τροποποιήσεις στοιχείων.
ε) Απόδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για κάθε υποβολή ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων, καθώς και για κάθε καταχώριση που αφορά προσθήκη, επικαιροποίηση ή τροποποίηση στοιχείων. Πριν την υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων του προηγούμενου εδαφίου, οι χρήστες υποχρεωτικά επικαιροποιούν τα στοιχεία με τα οποία έχουν ηλεκτρονικά εγγραφεί και καταχωρισθεί στο ΗΜΑ.
στ) Μηχανισμό δημιουργίας αναφορών, ειδοποιήσεων προς τους χρήστες και έκδοση σχετικών στατιστικών στοιχείων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για διασταύρωση των στοιχείων και έλεγχο της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων προς διευκόλυνση των περιβαλλοντικών ελέγχων.
ζ) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών μέσω διαδικτύου, ιδίως δε με το ΗΠΜ του άρθρου 18, παράγραφο 5 του Ν. 4014/2011.
η) Υπηρεσία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με πληροφορίες σχετικά με το ΗΜΑ.
θ) Δυναμική διαχείριση των δεδομένων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής από τους χρήστες των παραγράφων 2.α, 2.β, 3.β, 3.γ και 3.δ του άρθρου 4 της κ.υ.α..

Το ΗΜΑ τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2017.

Δείτε την κ.υ.α. από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

http://taxheaven.gr

Μοιράσου αυτό το άρθρο