Στη Δημοσιότητα το σ/ν για τις εισπρακτικές εταιρείες.

Στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση έδωσαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Γιάννης Οικονόμου το κείμενο του σχεδίου νόμου για το θεσμικό πλαίσιο κανόνων λειτουργίας των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Το σχέδιο προέκυψε μέσα από τη λειτουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συγκροτήθηκε στις 10-11-2008.

Τα βασικά σημεία της πρότασης νόμου είναι:
• Απαγορεύεται ρητά η είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται με αυτό το αντικείμενο βάσει συμβάσεων που συνάπτουν με διάφορες τράπεζες ή εταιρίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

• Οι εταιρίες αυτές ονομάζονται εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

• Δημιουργείται Μητρώο καταχώρισης των εν λόγω εταιριών που θα τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

• Συνίσταται αυτοτελής υπηρεσία η οποία θα διαχειρίζεται και θα παρακολουθεί την τήρηση του Μητρώου Καταχώρισης των εταιριών αυτών και θα είναι αρμόδιο για την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του νόμου.

• Θεσπίζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την τήρηση των οποίων θα ελέγχονται και βάσει των οποίων θα καταχωρούνται οι εταιρίες αυτές σε ειδικό Μητρώο όπως επικαιροποιημένα καταστατικά και σχετικά έγγραφα για τη διαπίστωση της συνεχούς νόμιμης λειτουργίας της εταιρίας καθώς και αποσπάσματα λευκού ποινικού μητρώου όλων των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών αλλά και των μελών που μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο περί μη διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Η δε χορηγούμενη βεβαίωση έγκρισης θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη της δραστηριότητάς τους με στόχο να υπάρξει καλύτερη εποπτεία της αγοράς.

• Θεσπίζονται προϋποθέσεις για τον αυστηρό έλεγχο της σχέσης των τραπεζών ή άλλων εταιριών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με τις εν λόγω εταιρίες ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο συνεργασίας αυτών αλλά και σαφής επιμερισμός των ευθυνών.

• Απαγορεύεται ρητά η όχληση των οφειλετών για χρέη που απορρέουν από παράνομες και καταχρηστικές ρήτρες με σκοπό αφενός να τηρούνται όλα τα όρια νομιμότητας και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου αλλά και ομαλότητα στις διενεργούμενες συναλλαγές αφετέρου να αποφεύγεται άσκοπη παρενόχληση και ψυχολογικός καταναγκασμός των οφειλετών για ποσά που στην ουσία δεν οφείλουν να καταβάλουν.

• Απαγορεύεται στις συγκεκριμένες εταιρίες να ενεργούν πράξεις που κατά τον νόμο ασκούνται αποκλειστικά από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές.

• Απαγορεύεται στις εταιρίες να μετέρχονται μέσων και παραπλανητικών μεθόδων σε βάρος των οφειλετών – καταναλωτών υιοθετώντας συμπεριφορές που προσβάλλουν κατάφωρα την προσωπικότητά των τελευταίων ή διαταράσσουν το οικείο ή εργασιακό περιβάλλον τους με απρόβλεπτες συχνά συνέπειες.

• Απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» ή σε άλλα αρχεία για την διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη και του εγγυητή ή τη διακρίβωση δυσμενών στοιχείων εναντίον αυτού και του εγγυητή.

• Διασφαλίζεται το «τραπεζικό απόρρητο» ενώ απαγορεύεται η μεταβίβαση των απαιτήσεων των τραπεζών ή των εταιριών σε τρίτους ώστε να μην εξελίσσεται ανώμαλα η σχέση μεταξύ τράπεζας ή άλλης εταιρίας και οφειλέτη και να μη διοχετεύονται ουσιώδη στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς του τελευταίου σε τρίτα άσχετα πρόσωπα.

• Θεσμοθετείται η μαγνητοφώνηση – καταγραφή της συνομιλίας υπαλλήλων των προκείμενων εταιριών με οφειλέτες – καταναλωτές. οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως τους τελευταίους για τα πλήρη στοιχεία και την ιδιότητά τους καθώς και τους σκοπούς επικοινωνίας.

Μοιράσου αυτό το άρθρο