Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Προκήρυξη Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ερώτηση 1: Μικτή επιχείρηση με 6 επιλέξιμους ΚΑΔ μπορεί να υποβάλλει μελέτη για ξεχωριστούς ΚΑΔ η μια με επενδύσεις και στους άλλους ΚΑΔ τότε αυξάνεται το επιλέξιμο κόστος ή μένει το όριο των 200.00000 €;

Απάντηση: Η προτεινόμενη επένδυση και οι ισχύοντες περιορισμοί αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζονται ανά κωδικό δραστηριότητας.

Ερώτηση 2: Αν σε έναν ΚΑΔ χρειάζεται μόνο κτηριακά (στέγαστρο-αποθήκη για εμπορία λιπασμάτων) τι γίνεται με το 50%.

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1) η κατηγορία δαπάνης «Κτίρια και εγκαταστάσεις» για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 3: Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED)οι οποίοι ως γνωστόν έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και συμβάλουν δραστικά στη μείωση κατανάλωσης ισχύος είναι επιλέξιμη δαπάνη και μάλιστα στην κατηγορία ενέργειας «Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Η προαναφερόμενη δαπάνη λογίζεται σαν δαπάνη εξοικονόμησης ενέργειας και μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία ενέργειας 4 «Προστασία περιβάλλοντος περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας» στην κατηγορία δαπάνης 3 «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος».

Ερώτηση 4: Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον επιλέξιμο ΚΑΔ μεταποίησης 25.61.20.00 (επεξεργασία χάλυβα). Οι γεωτρήσεις για άντληση νερού που θα χρησιμοποιηθεί στην ψύξη μηχανήματος παραγωγής ανοξείδωτων ελασμάτων είναι επιλέξιμη δαπάνη και μάλιστα στην κατηγορία ενέργειας «Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Το εάν η προαναφερόμενη δαπάνη δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία ενέργειας 4 «Προστασία περιβάλλοντος περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας» στην κατηγορία δαπάνης 3 «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος» εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος γεώτρηση-ψύξη τις τεκμηριωμένες ενεργειακές ωφέλειες σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα ψύξης και βέβαια την ποσότητα νερού που αναλώνεται κατά τη χρήση του συστήματος και τη νομιμότητα της γεώτρησης.

Ερώτηση 5: Επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια με τεκμαρτό εισόδημα και παράλληλη δραστηριότητα στη μεταποίηση με β΄ κατηγορίας βιβλία: α) μπορεί να υποβάλει πρόταση στον Τουρισμό λαμβάνοντας υπόψη μόνο το έντυπο Ε1 ή θα πρέπει να προστεθούν και τα εισοδήματα από τα έντυπα Ε3 από την άλλη δραστηριότητα; β) αν θέλει να κάνει επένδυση και στις δύο δραστηριότητες τα εισοδήματα ποιας δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη;

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση ως κύκλος εργασιών για επιχείρηση που υποβάλλει στην θεματική ενότητα Τουρισμός λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης από όλες τις δραστηριότητες της. Για επένδυση και στις δύο δραστηριότητες πρέπει να τηρούνται οι οι όροι που προβλέπονται από την ΚΥΑ προκήρυξης (άρθρο 6) για τις μεικτές προτάσεις.

Ερώτηση 6: Επιχείρηση με δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκων συστημάτων και πώληση της παραγωγής του ρεύματος στην ΔΕΗ μέσω ΔΕΣΜΗΕ θέλει να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο με επέκταση της δραστηριότητας και την εγκατάσταση νέας μονάδας μικρότερης ισχύος με σκοπό επίσης την πώληση της παραγωγής ρεύματος στην ΔΕΗ. Τι δαπάνες μπορεί να κάνει δεδομένου ότι από τον Οδηγό ορίζεται ότι οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών εντάσσονται μόνο για την κάλυψη ιδίων αναγκών;

Απάντηση: Από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να υλοποιηθούν δαπάνες που αφορούν στην την περίφραξη του χώρου τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης (γραφεία εγκατάσταση εξοπλισμού inverter κ.α.) εξοπλισμός γραφείου ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης χώρου κ.α.

Ερώτηση 7: Παρακαλούμε αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις είναι αποδεκτή η αλλαγή της νομικής μορφής εταιρειών και τι δικαιολογητικά προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση.

Απάντηση: Εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος από το Υπ.Οι.Ο.

Ερώτηση 8: Είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της αλλά επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα για μετεγκατάσταση προσκομίζοντας τις απαιτούμενες άδειες κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της σχετικής ΚΥΑ Τυπικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής το με αρ. 10 Δικαιολογητικά Νόμιμης Λειτουργίας αναφέρει: Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή. . Επομένως η προσκόμιση αδείας λειτουργίας της επιχείρησης (ή απαλλακτικού) είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό και χωρίς αυτό η πρόταση είναι μη παραδεκτή.

Ερώτηση 9: Αν επιχείρηση απασχόλησε κατά το 2008 1 άτομο από επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ. Η επιδότηση που λαμβάνει η επιχείρηση λήγει το 2009. Δεσμεύει την επιχείρηση η διατήρηση της εν λόγω θέσης απασχόλησης για το χρονικό διάστημα της υλοποίησης του Προγράμματος έως και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενο κατά το έτος 2008 και λαμβάνουν επιδότηση για αυτόν από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσμετρήσουν – σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) – και αυτόν (ή αυτούς) στις συνολικές θέσεις εργασίας του έτους 2008. Συνεπώς η δέσμευση για την διατήρηση των συνολικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο μέτρο ενίσχυσης του ΥΠΟΙΟ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει και τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ του έτους 2008.

Ερώτηση 10: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής ιστοσελίδας δεδομένου ότι η δραστηριότητα περιλαμβάνεται σαν αντικείμενο των εταιριών Παροχής Συμβουλών σε θέματα λογισμικού. Τι ισχύει για το «e-commerce»;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις οι οποίες στις δραστηριότητες τους περιλαμβάνουν και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων για τις οποίες αποτελεί παροχή υπηρεσίας από αυτές προς τρίτους είναι επιλέξιμες. Η δαπάνη μίας επιχείρησης οποιασδήποτε θεματικής ενότητας για την κατασκευή ιστοσελίδας από άλλον παροχέα αυτής της υπηρεσίας είναι επιλέξιμη δαπάνη και ο αρμόδιος Ε.Φ.Δ. οφείλει να ελέγξει αυστηρά το εύλογο του κόστους για την εν λόγω εργασία. Η δε δαπάνη καταχωρείται στις «δαπάνες προβολής – προώθησης». Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται και δράσεις «ηλεκτρονικού εμπορίου» τότε η δαπάνη καταχωρείται στην ενέργεια «Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής».

Ερώτηση 11: Δεδομένου ότι η οι δαπάνες προώθησης περιλαμβάνουν «συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις» πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση της διαφήμισης μέσω έντυπου υλικού (εκτύπωση φυλλαδίων κλπ);

Απάντηση: Η εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων δύναται να είναι επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο των δαπανών προώθησης και με τους περιορισμούς που αυτή η κατηγορία δαπάνης έχει εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν αποτελεί περιοδική ή τακτική δαπάνη για την επιχείρηση και εφόσον έχει καταβληθεί το δημοτικό τέλος διαφήμισης.

Ερώτηση 12: Είναι επιλέξιμη δαπάνη ο εκσυγχρονισμός αποκλειστικά των χώρων αποθήκευσης μίας επιχείρησης;

Απάντηση: Εφ’ όσον η επιχείρηση πληρεί όλα τα κριτήρια για ενίσχυση της από το παρόν πρόγραμμα μπορεί να κάνει δαπάνες αποκλειστικά για χώρους αποθήκευσης για τους οποίους έχει γίνει η σχετική δήλωση στην εφορία εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τις δαπάνες που πρόκειται να υλοποιηθούν (περιορισμός 50% για τα κτιριακά υποχρεώσεις για την κυριότητα του ακινήτου κ.α.).

Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για Επεμβάσεις Ανακατασκευής Ακινήτου για επιχείρηση με αντικείμενο την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων; Οι σχετικές κτιριακές εργασίες θα αφορούν την επισκευή/ανακατασκευή ακινήτου που πρόκειται να εκμισθωθεί σε τρίτους από την εν λόγω επιχείρηση.

Απάντηση: Οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες που αφορούν την επισκευή/ανακατασκευή ακινήτου που πρόκειται να εκμισθωθεί σε τρίτους δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 14: Επιχειρήσεις με αντικείμενο την εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού μπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά του εξοπλισμού που μισθώνουν (π.χ. μηχανές εργαλειομηχανές ποδήλατα αθλητικός εξοπλισμός ηλεκτρονικοί υπολογιστές εξοπλισμός κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού κλπ.);

Απάντηση: Σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση δεν είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 15: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην «Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και στη μηχανική» μπορεί να επιδοτηθεί για την αγορά επιστημονικών βιβλίων;

Απάντηση: Εφ΄ όσον τα επιστημονικά βιβλία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης από τα τιμολόγια αγοράς τους φαίνεται σαφώς ότι πρόκειται για επιστημονικά βιβλία (σαφής αναγραφή στοιχείων βιβλίου) και χρησιμοποιούνται από εκείνη χωρίς να εκμισθώνονται σε τρίτους τότε η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη.

Ερώτηση 16: Αν μια επιχείρηση έχει την έδρα της π.χ στον Νομό Καρδίτσας μπορεί να καταθέσει αίτημα για δημιουργία υποκαταστήματος σε άλλο Νομό π.χ Ιωαννίνων; Σε περίπτωση που έχει το δικαίωμα σε ποια περιοχή θα κατατεθεί η αίτηση; Στην έδρα του Νομού ή στον Νομό που θα δημιουργηθεί το υποκατάστημα;

Απάντηση: Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ.

Ερώτηση 17: Το προσωπικό το οποίο δεσμεύεται να προσλάβει η επιχείρηση πρέπει απαραιτήτως να εργάζεται στον συγκεκριμένο χώρο που υλοποιείται η επένδυση ή ακόμη και σε άλλα υποκαταστήματα ή την έδρα της επιχείρησης; Το ερώτημα γίνεται γιατί βάση του οδηγού το προσωπικό υποχρεούται να το προσλάβει η επιχείρηση γενικότερα και όχι η επιδοτούμενη εκμετάλλευση. Όταν η επιχείρηση έχει πλήθος υποκαταστημάτων και αυξήσει το προσωπικό στο σύνολο της δραστηριότητας της θεωρείται ότι καλύπτει τον στόχο της απασχόλησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 και Παράρτημα Ζ της ως άνω ΚΥΑ και το Παράρτημα Β του σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού (οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα 17 και 20) οι νέες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να σχετίζονται με την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης. Συνεπώς το προσωπικό το οποίο δεσμεύεται να προσλάβει ο φορέας της επένδυσης θα πρέπει να απασχολείται στον τόπο της επένδυσης.

Ερώτηση 18: Ποια δικαιολογητικά ζητούνται για την απόδειξη της πρόσληψης του προσωπικού που δήλωσε ότι θα προσλάβει κατά τον έλεγχο;

Απάντηση: Κατά τον έλεγχο θα απαιτηθεί οποιοδήποτε στοιχείο και δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από τον ελεγκτή για την απόδειξη της δημιουργίας των προβλεπόμενων από τη σχετική σύμβαση νέων θέσεων απασχόλησης.(π.χ. αναγγελίες πρόσληψης ΟΑΕΔ ΑΠΔ ΙΚΑ καταστάσεις επιθεώρησης εργασία βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ Ε7 κλπ)

Ερώτηση 19: Στα καθαρά κέρδη που δηλώνει η επιχείρηση λαμβάνεται υπ’ όψη το λογιστικό ή το εξωλογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την χρήση του Νόμου 3296/04.;

Απάντηση: Λαμβάνονται υπ’ όψιν τα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης.

Ερώτηση 20: Στις επιλέξιμες δαπάνες των συμβούλων εκτός από την σύνταξη φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου οι μελέτες έρευνας αγοράς ή οι κλαδικές μελέτες είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Καμία από τις δαπάνες που αναφέρετε στην ερώτηση σας (μελέτες έρευνας αγοράς και κλαδικές μελέτες) δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 21: Σε περίπτωση που μια επιχείρηση καταθέσει αίτηση εγκριθεί υπογράψει σύμβαση αλλά τελικά δεν υλοποιήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο θα υποστεί κάποιες κυρώσεις; Και αν ναι ποιες είναι αυτές;

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παρ. 9 της ως άνω σχετικής ΚΥΑ «Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου της ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη και στη σύμβαση η σύμβαση δύναται να λυθεί και τότε ο επενδυτής υποχρεούται σε μερική ή ολική επιστροφή των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης. Είναι επίσης δυνατή η λύση της σύμβασης μονομερώς μετά από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης που υποβάλλεται στον Ε.Φ.Δ.. Στην περίπτωση αυτή τυχόν καταβληθείσα δημόσια επιχορήγηση καθίσταται αμέσως απαιτητή στο σύνολό της.».

Ερώτηση 22: Μία επιχείρηση έχει έναρξη δραστηριότητας την 01/06/2005 για την χρήση αυτή και ως 31/12/2006 θα προσκομίσει Οικονομικά στοιχεία;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β Πιν. 8 του εντύπου υποβολής «Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνων χρήσεων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του δωδεκαμήνου όπως αυτά προκύπτουν από ισοζύγια της συγκεκριμένης περιόδου. Ο κύκλος εργασιών διαχωρίζεται με βάση το σχετικό ισοζύγιο και τα κέρδη προ αποσβέσεων κατά αναλογία του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων περιόδων.
Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που η διάρκεια των χρήσεων δε συμπίπτει με ημερολογιακό έτος (δηλαδή από 01/01 έως 31/12) στη στήλη κάθε περιόδου τίθενται τα στοιχεία της χρήσης αυτής από 1/7 έως 30/6».

Ερώτηση 23: Σε περίπτωση που κάποιος από τους εργαζομένους που ήδη υπήρχαν στην επιχείρηση και όχι από αυτούς που προσελήφθησαν βάση στόχου αποχωρήσει οικειοθελώς κατά την περίοδο πριν ή μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τον αντικαταστήσει; Η έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά αυτούς που δήλωσε ότι θα προσλάβει σαν υποχρέωση από το πρόγραμμα και έχουν αποχωρήσει;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 17 σημείο 8 της ΚΥΑ Προκήρυξης
« α) Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την υποχρέωση να διατηρεί τον αριθμό των δημιουργημένων νέων θέσεων απασχόλησης παράλληλα με τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις οποίες έγινε η αξιολόγηση του επενδυτικού του σχεδίου όπως αναφέρεται και ορίζεται στην υπογραφείσα σύμβασή του με τον Ε.Φ.Δ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των νέων θέσεων απασχόλησης εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών επιβάλλεται αναλογική μείωση ή επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.
β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον χρόνο του τελικού επιτόπιου ελέγχου αλλά και οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για δύο (2) έτη μετά παραβίαση της δέσμευσης που έχει ο δικαιούχος για διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας 2008 που καταγράφονταν στο έντυπο Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης (δηλαδή μείωση μεγαλύτερη του 02 ΕΜΕ για κάθε έτος ξεχωριστά) ο δικαιούχος χάνει εξ’ ολοκλήρου το δικαίωμα της ενίσχυσης και εάν έχει ήδη λάβει μέρος της επιχορήγησης οφείλει να την επιστρέψει.
Για τον έλεγχο της τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων ο δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.Δ. το ετήσιο έντυπο Ε7 ή/και τις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας/ ή και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για το διάστημα που απαιτείται».

Ερώτηση 24: Υπόδειξη πρόσθετων δικαιολογητικών που ενδεχομένως απαιτούνται σε περιπτώσεις υποβολής προτάσεων από αλλοδαπούς επενδυτές.

Απάντηση: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή επενδυτικής πρότασης αναγράφονται στο Παράρτημα Γ της ως άνω σχετικής ΚΥΑ. Ο τελικός δικαιούχος μπορεί να ζητήσει όποια πρόσθετα στοιχεία ενδεχομένως θεωρεί απαραίτητα για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης πέρα αυτών που ορίζονται στο Παράρτημα Γ και η μη προσκόμισή τους αποτελεί αιτία απόρριψης της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 25: Σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στην κατηγορία «Δαπανών Προώθησης – Προβολής» θεωρείται επιλέξιμη η δαπάνη αμοιβής διακοσμητή στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικής υπηρεσίας για την διαμόρφωση και ανάδειξη του χώρου της επιχείρησης ώστε να επιτευχθεί επιτυχώς το λανσάρισμα ενός προϊόντος νέου ή ενός ήδη υπάρχοντος.

Απάντηση: Η δαπάνη αμοιβής διακοσμητή δεν είναι επιλέξιμη στα πλαίσια των δαπανών προώθησης.

Ερώτηση 26: Διευκρίνιση σχετικά με δαπάνες στη δραστηριότητα «Υπηρεσίες Λούνα-Παρκ». Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρούνται επιλέξιμες ενέργειες η αγορά παιχνιδιών Λούνα Παρκ (καρουζέλ αμαξάκια κλπ) τα οποία θεωρούνται πάγια στοιχεία της επιχείρησης;

Απάντηση: Η αγορά εξοπλισμού ο οποίος θεωρείται πάγιο στοιχείο της επιχείρησης δεν εκμισθώνεται σε τρίτους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την επιχείρηση είναι επιλέξιμη. Επίσης θα πρέπει η διάρκεια λειτουργίας της αιτούσας επιχείρησης στον συγκεκριμένο τόπο υλοποίησης να καλύπτει την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Ερώτηση 27: Στη δαπάνη «κτίρια και εγκαταστάσεις» είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά έτοιμης επαγγελματικής στέγης ή/και η αγορά επαγγελματικής στέγης σε οικοδομή υπό ανέγερση;
Σε θετική περίπτωση ποια είναι τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά 1) για την υποβολή της πρότασης και για τον έλεγχο του ευλόγου του κόστους και 2) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εργασιών κατά τη φάση υλοποίησης του έργου;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της ως άνω ΚΥΑ επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η «ανέγερση επέκταση εκσυγχρονισμός αποπεράτωση κτιρίων και εγκαταστάσεων». Η αγορά έτοιμης επαγγελματικής στέγης ή η αγορά επαγγελματικής στέγης σε οικοδομή υπό ανέγερση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 28: Για την αγορά από το εξωτερικό καινούργιου εξοπλισμού απαιτείται προτιμολόγιο που αναγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης και την ακριβή περιγραφή του αντικειμένου. Για το προτιμολόγιο αυτό πρέπει να γίνει επίσημη μετάφραση και αν ναι από ποιόν φορέα;

Απάντηση: Εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα (ΕΦΔ) στο οποίο υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση δεν έχει πρόβλημα με την κατανόηση των αναγραφομένων στο προτιμολόγιο δεν απαιτείται. Εφόσον όμως το πιστωτικό ίδρυμα (ΕΦΔ) προκειμένου να κατανοήσει τα αναγραφόμενα ζητήσει επίσημη μετάφραση αυτή πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες που χορηγούν επικυρωμένα μεταφρασμένα έγγραφα.

Ερώτηση 29: Τα έξοδα που απαιτούνται για την μεταφορά του εξοπλισμού από το εξωτερικό (φορτωτικές ναύλοι εισιτήρια διαμονή εμπειρογνωμόνων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό) είναι επιλέξιμα;

Απάντηση: Ανάλογα με την θεματική ενότητα στην οποία υπάγεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση και ανάλογα με την επιλέξιμη ενέργεια στον Πίνακα 5 του ενημερωτικού οδηγού δίνονται επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών στην περίπτωση αυτή. Το κόστος όμως μεταφοράς και διαμονής εμπειρογνωμόνων που θα εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 30: Επιχείρηση εμπορίας χονδρικής ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιϊας θέλει να αγοράσει καινούργια ψυγεία και να τα παραχωρεί σε πελάτες της για να τοποθετούν τα προϊόντα της. Είναι επιλέξιμη αυτή η δαπάνη;

Απάντηση: Η δαπάνη αυτή δεν είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της ως άνω ΚΥΑ και τον Πίνακα 5 του Ενημερωτικού Οδηγού.

Ερώτηση 31: Επιχείρηση με επιλέξιμη δραστηριότητα «Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων» εκμεταλλεύεται τρία γήπεδα άθλησης και επιθυμεί να πραγματοποιήσει επένδυση που θα περιλαμβάνει εξοπλισμό των γραφείων διοίκησης δαπάνες προώθησης εκσυγχρονισμό του χώρου λειτουργίας (τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ένα από τα τρία γήπεδα) εξοπλισμό γηπέδου (φουσκωτά παιχνίδια π.χ. τσουλήθρες) και αυτόματο πωλητή καφέ.
Θεωρούνται επιλέξιμες οι παραπάνω δαπάνες;

Απάντηση: Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον σχετίζονται με την παρεχόμενη υπηρεσία και δεν αφορούν εξοπλισμό που νοικιάζεται αυτούσια και εκτός του χώρου παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ερώτηση 32: Τουριστικά καταλύματα με παράλληλη δράση εκμετάλλευση εστιατορίου στον ίδιο χώρο με ίδιο ΑΦΜ που εξυπηρετεί και άλλους πελάτες της επιχείρησης μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες ορισμένες δαπάνες εκσυγχρονισμού του χώρου του εστιατορίου;

Απάντηση: Μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες μόνο εάν το τουριστικό κατάλυμα φέρει σήμα ΕΟΤ που να προβλέπει και λειτουργία εστιατορίου ή δηλώσει κατά την υποβολή με Υπεύθυνη δήλωση την πρόθεσή του να προχωρήσει σε τροποποίηση σήματος και προσκομίσει κατά τον έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης το σχετικό σήμα.

Ερώτηση 33: Επιχείρηση που έχει λάβει επιχορήγηση για ένα τμήμα μιας επένδυσης δύναται να επιχορηγηθεί ξανά για την ολοκλήρωση του υπολοίπου τμήματος?

Απάντηση: Ο επενδυτής δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση για το ίδιο τμήμα (το οποίο έχει ήδη επιχορηγηθεί) της επενδυτικής του πρότασης. Μπορεί όμως να λάβει επιχορήγηση για διαφορετικό τμήμα πρότασης που αφορά την ενίσχυση της ίδιας επιχείρησης.

Ερώτηση 34: Επιχείρηση – φορέας της επένδυσης που μαζί με συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις απασχολεί άνω των 250 ατόμων είναι επιλέξιμη?

Απάντηση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προϋποθέσεις συμμετοχής στην περίπτωση που η Επιχείρηση – φορέας της επένδυσης απασχολεί από μόνη της έως 50 άτομα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ή και την τελευταία κλεισμένη χρήση λιγότερο από 10 εκ. ευρώ αλλά έχει συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις που μαζί με την επιχείρηση φορέα υπερβαίνουν τα όρια που θέτει ο κανονισμός (βλ. σχετικό Παράρτημα του Οδηγού) τότε η επιχείρηση φορέας της επένδυσης δεν είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα.

Ερώτηση 35: Υπολογισμός του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία?

Απάντηση: Για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων που φορολογούνται με τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα βάση του αρθ. 33 παρ. 6 του νόμου 2238/94 και άρα δεν τηρούν βιβλία σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το παράρτημα Δ του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος οι επιχειρήσεις αυτές δεν βαθμολογούνται για το κριτήριο της βιωσιμότητας και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται λογιστικές εγγραφές για τα οικονομικά τους στοιχεία.
Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής (στοιχεία κύκλου εργασιών της επιχείρησης) σαν κύκλος εργασιών τους λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδά τους όπως προκύπτουν από τον τύπο {καθαρό τεκμαρτό φορολογητέο / 032}

Ερώτηση 36: Χρησιμοποίηση ενεργειών που επιχορηγήθηκαν σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος για την ικανοποίηση ειδικών όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη?

Απάντηση: Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις καθώς και οι γενικοί όροι που τίθενται από την παρούσα προκήρυξη αφορούν σε ενέργειες και δαπάνες που θα επιχορηγηθούν αποκλειστικά από αυτή.

Ερώτηση 37: Είναι επιλέξιμη δαπάνη τα έξοδα διαμονής και σίτισης εξειδικευμένων τεχνικών προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση και συναρμολόγηση εξειδικευμένων μηχανημάτων που προβλέπονται στην επενδυτική πρόταση?

Απάντηση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ Παράρτημα Β στην ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ : Μηχανήματα και Εξοπλισμός ως επιλέξιμη θεωρείται μόνο η προμήθεια καινούριου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού για τον εξορθολογισμό διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του ευρύτερου παραγωγικού χώρου. Συνεπώς τα έξοδα που αναφέρετε δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ερώτηση 38: Σε περίπτωση περαίωσης όπου τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν είναι διαφορετικά από τις λογιστικές εγγραφές ποια από τα δύο λαμβάνονται υπόψη?

Απάντηση: Τόσο για την εξέταση του μεγέθους της επιχείρησης όσο και για την βαθμολόγηση του κριτηρίου της βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη λογιστικές εγγραφές και όχι τα οικονομικά στοιχεία περαίωσης.

Ερώτημα 39: Στα δικαιολογητικά εκταμίευσης επιχορήγησης στην ΚΥΑ προκήρυξη απουσιάζει το αθεώρητο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Θα εξακολουθήσει να ισχύει ή όχι?

Απάντηση: Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης παρουσιάζονται στο παράρτημα H του ως άνω σχετικού. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του ΚΒΣ

Ερώτηση 40: Μπορούν τα τυπικά δικαιολογητικά να είναι απλές φωτοτυπίες και εάν ναι πρέπει να είναι θεωρημένα και από ποιόν?

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω σχετικού ο φυσικός φάκελος της επενδυτικής πρότασης υποβάλλεται εις διπλούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ο ένας εκ των δύο φακέλων θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά ανάλογα με τη φύση και το είδος του εγγράφου πρωτότυπα έγγραφα ή νομίμως επικυρωμένα από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Ο δεύτερος φάκελος αρκεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των επικυρωμένων εγγράφων.

Ερώτηση 41: Σε περίπτωση που μια επένδυση έχει ολοκληρωθεί (και πριν την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης) και αλλάξει ένας μέτοχος απαιτείται εκ νέου έλεγχος ως προς το κριτήριο 1?

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.8 του ως άνω σχετικού σε κάθε περίπτωση αλλαγής μετοχικής σύνθεσης η οποία λαμβάνει χώρα πριν από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κληρονομικής διαδοχής και επιχειρήσεων εισηγμένων στο ΧΑΑ ο αρμόδιος Τελικός Δικαιούχος οφείλει να προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση του κριτηρίου 1 και να ελέγξει τη διατήρηση της ιδιότητας της επιχείρησης ως ΜΜΕ.

Ερώτηση 42: Σε περίπτωση που μια επιχείρηση (με διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι 12 μήνες) ζητήσει έλεγχο για το 50% του έργου (π.χ. στους 6 μήνες) και στη συνέχεια τελικό έλεγχο μπορεί η Τράπεζα να διεξάγει 2 ελέγχους?

Απάντηση: ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ :
• διενεργούνται από τις τράπεζες
• είναι επιτόπιοι
• διενεργούνται κατά κανόνα δύo (2) φορές μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης:
α) πρώτη φορά όταν ο επενδυτής έχει υλoπoιήσει τoυλάχιστoν το πενήντα τoις εκατό (50%) τoυ φυσικoύ αντικειμένoυ τoυ εγκεκριμένoυ προϋπoλoγισμoύ της επένδυσης
β) δεύτερη φορά όταν ο επενδυτής oλoκληρώνει τo επενδυτικό τoυ σχέδιo.
Σε περίπτωση που η διάρκεια της επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες και ο επενδυτής δεν έχει υποβάλλει στους πρώτους δώδεκα μήνες αίτημα πρώτου ελέγχου η Τράπεζα διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της επένδυσης δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ο επενδυτής έχει διακαίωμα να υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια ενός και μόνο τελικού ελέγχου.
Στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί τους δύο (2) ελέγχους μόνο εφόσον ανήκει στους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού.

Ερώτηση 43: Σε περίπτωση που είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης βάσει του άρθρου 16 παρ. 3 της ΚΥΑ προκήρυξης που γίνεται η κατά τον νόμο απαιτούμενη αναγγελία από τον εκδοχέα ;

Απάντηση: Στο άρθρο 95 του Ν. 2362/1995 ορίζεται που γίνεται η κατά τον νόμο απαιτούμενη αναγγελία της σχετικής εκχώρησης.

Ερώτηση 44: Εκσυγχρονισμός δύο τουριστικών καταλυμάτων σε διαφορετικές περιοχές από τον ίδιο φορέα και με κοινές επιλέξιμες ενέργειες.

Απάντηση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ως άνω σχετικού «.. Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) και μόνο πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια θεματική ενότητα ενός μέτρου Π.Ε.Π και σε μία Γεωγραφική Ενότητα» Επιπλέον σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «Προκειμένου να είναι παραδεκτή η υποβολή μιας επενδυτικής πρότασης πρέπει να πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής του δυνητικού τελικού αποδέκτη της ενίσχυσης καθώς και οι ειδικοί όροι ανά Π.Ε.Π». Επομένως επιχείρηση που πληροί τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιθυμεί να εκσυγχρονίσει δύο τουριστικά καταλύματα στο ίδιο ΠΕΠ ίδιο νομό και διαφορετική τοποθεσία είναι επιλέξιμη και μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο επενδυτική πρόταση ο προϋπολογισμός της οποίας θα περιλαμβάνει επιλέξιμες ενέργειες και για τα δύο κτίρια τηρουμένων πάντα των κριτηρίων ειδικών όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής που προβλέπονται στο ως άνω σχετικό.

Ερώτηση 45: Επιχείρηση που ασκεί μεταποιητική δραστηριότητα η οποία αντιμετωπίζεται φορολογικά ως παροχή υπηρεσίας.

Απάντηση: Στη περίπτωση επιχειρήσεων που όπως προκύπτει από τα τα υποβληθέντα στοιχεία και σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Τράπεζας ασκούν ουσιαστικά μεταποιητική δραστηριότητα η οποία φορολογικά αντιμετωπίζεται ως παροχή υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις «φασόν») τότε οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν σαν μεταποιητικές σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης.

Ερώτηση 46: Θεωρείται επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς μηχανημάτων ασφαλτόστρωσης για επιχείρηση παραγωγής ασφάλτου ;

Απάντηση: Η αγορά εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο της κύριας ή της δευτερεύουσας δραστηριότητας της επιχείρησης όπως αυτή περιγράφεται στην υποβαλλόμενη επενδυτική πρόταση και μόνο στην περίπτωση που εμπίπτει σε επιλέξιμο ΚΑΔ. Επομένως η δαπάνη για την αγορά μηχανημάτων ασφαλτόστρωσης ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δεδομένου ότι τα μηχανήματα αυτά δεν είναι μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης..

Ερώτηση 47: Παραδοσιακό αρχοντικό οίκημα που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά ως ξενοδοχείο μπορεί να ενισχυθεί:

Απάντηση: Ο φορέας της επένδυσης δύναται να υποβάλλει επενδυτική πρόταση εφόσον:
• Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας για δύο τουλάχιστον πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
• ανήκει στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ του Παραρτήματος Ε της ως άνω ΚΥΑ
• προσκομίσει το Ειδικό σήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού της αρμόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (ή σε περίπτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέου σήματος βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνσης Τουρισμού ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση ή έκδοση αυτού).
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 16 της ως άνω ΚΥΑ ο αποδέκτης της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί και να μην μεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση της.

Ερώτηση 48: Αγορά αυτοκινήτου από τουριστική επιχείρηση.

Απάντηση: Όπως προκύπτει από το Παράρτημα Β της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης και από τον Πίνακα 5 του σχετικού ενημερωτικού οδηγού η αγορά οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς και μεταφορικού εξοπλισμού η χρήση του οποίου απαιτεί άδεια κυκλοφορίας οποιοδήποτε τύπου από αρμόδιο φορέα ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη από τις τουριστικές επιχειρήσεις του Παραρτήματος Ε της ως άνω ΚΥΑ.

Ερώτηση 49: Υπολογισμός οικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης που προκύπτει από μετατροπή νομικής μορφής.

Απάντηση: Εφόσον ο φορέας της επένδυσης προκύπτει από μετατροπή νομικής μορφής υπάρχουσας επιχείρησης διατηρώντας το ίδιο ΑΦΜ τότε λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της προγενέστερης επιχείρησης. Στην αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του δημιουργουμένου φορέα

Μοιράσου αυτό το άρθρο