ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΔΔΥΗΔ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ. 2024 ΜΕ ΑΔΑ

Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης

Αρχείο 1

Αρχείο 2