Θεώρηση των Βιβλιαρίων Ασθενείας του ΟΑΕΕ.

Θεώρηση των Βιβλιαρίων Ασθενείας του ΟΑΕΕ.

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 95/21.11.08)
Σας κάνουμε γνωστό ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2009 άρχισε από τις 10/12/2008
Για την ως άνω θεώρηση επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Για τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους του Οργανισμού που θα προσέλθουν για θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των πάσης φύσεως απαιτητών μηνιαίων εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας μέχρι και τον μήνα Αύγουστο του 2008.

2. Για την έκδοση των βιβλιαρίων ασθενείας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή όλων των απαιτητών υποχρεώσεων της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.
Ειδικά όσον αφορά την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας των ασφ/νων του ΤΑΝΠΥ και του Τ.Π.Ξ. ισχύουν τ’ αναφερόμενα στην αριθμ. 87/08 εγκύκλιο.

3. Οι υπαχθέντες προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ – κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 258/05 (άρθρο 3 παρ.1) εξομοιούνται πλήρως με τους υποχρεωτικά υπαχθέντες ως προς την καταβολή των εισφορών και ως εκ τούτου η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας τους θα γίνεται άπαξ του έτους όπως και στους υποχρεωτικά ασφ/νους .
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ασφ/νους που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων και υπήχθησαν προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

4. Για τους ασφ/νους που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις των οφειλομένων εισφορών το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται ανά εξάμηνο εφόσον δεν έχει απωλεσθεί το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης (σχετ.η αρ.145/12/29-9-08 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.)

5. Κατά τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας πρέπει να ελέγχονται αυστηρά οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση ή συνέχιση του δικαιώματος μελών οικογενείας ασφαλισμένων ώστε να μην χορηγούνται παροχές ασθενείας σε πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα σε αυτές.Ειδικά όσον αφορά την καταχώρηση των ανασφάλιστων συζύγων ως εμμέσων μελών διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλεται φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού της οικονομικής εφορίας ενώ για τη συνέχιση του δικαιώματος αυτών Υ.Δ. ότι ο/η σύζυγος είναι άνεργος /η και δεν είναι ασφ/νος/η σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις έμμεσα ασφ/νωνστους οποίους χορηγείται εξωϊδρυματικό επίδομα και οι οποίοι δικαιούνται παροχών του Κλάδου Υγείας από το ΙΚΑ και όχι από τον ΟΑΕΕ.
Eπίσης προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτημα για συνταξιοδότηση από τον ΟΑΕΕώστε να αποφεύγονται θεωρήσεις βιβλιαρίων ασθενείας για πρόσωπα που έχουν ήδη καταστεί συντ/χοι του Οργανισμού και δικαιούνται παροχών του Κλάδου Υγείας από το ΙΚΑ.

6. Κατά την θεώρηση πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των παλαιού με τα νέου τύπου βιβλιάρια ασθενείας.
Όπου η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή κατά τη θεώρηση λόγω φόρτου εργασίας ή διότι η αρμόδια υπηρεσία δε διαθέτει βιβλιάρια νέου τύπου αυτή θα γίνεται μετέπειτα κατά την προσέλευση των ασφ/νων στην υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικατάσταση πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν εντός του επόμενου έτους ώστε να υπάρχει πλέον ενιαία χρήση του νέου τύπου βιβλιαρίου ασθενείας για όλους τους ασφ/νους του ΟΑΕΕ.Κατά τα λοιπά – όσον αφορά την αντικατάσταση – ισχύουν τ΄ αναφερόμενα στο αρ.ΔΙΑΣΦ/Φ16/50/66619/1-7-08 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης .

7. Όσον αφορά τους ασφ/νους οι οποίοι φέρονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφ/νων δύο εκ των καταργηθέντων φορέων (π.χ.ΤΕΒΕ –ΤΑΕΤΕΒΕ-ΤΣΑΤΑΕ- ΤΣΑ) η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ.33/08 εγκύκλιο.

8. Όπου κατά τα προηγούμενα έτη έγινε θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας με επιτόπια μετάβαση συνεργείου υπαλλήλων του Οργανισμού τέτοιες επισκέψεις θα προγραμματισθούν και κατά τη νέα περίοδο σε συνεργασία των Προϊσταμένων των Περ/κών Τμημάτων με τους τοπικούς φορείς .Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων στις συνεννοήσεις με τους τοπικούς φορείς θα πρέπει να ενημερώνουν αυτούς σχετικά με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί κατά τόπους για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας της οποίας το περιεχόμενο θα είναι όπως το υπόδειγμα που απεστάλη συνημμένο με την αρ.132/2007 εγκύκλιο.

9. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Περ/κών Τμημάτων θα πρέπει να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων και η συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των ασφ/νων για την έκδοση ΕΚΑΑ.

Μοιράσου αυτό το άρθρο