Τρία (3) νέα προγράμματα για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για ενίσχυση της απασχόλησης

Ξεκίνησαν τρία νέα προγράμματα για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για ενίσχυση της απασχόλησης. Αναλυτικά:

Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Α ́ Κύκλος: Για 3.000 ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
 • Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Ωφελούμενοι

Εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Άτομα με Αναπηρία
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
 • Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
 • Αποφυλακισμένα Άτομα
 • Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
 • Διεμφυλικά πρόσωπα
 • Θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και
 • Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 8 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι οι αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού δεν υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

Επιχορήγηση

 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαία, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.
 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 75% για την απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία και σε ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαία, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Β ́ Κύκλος: Για 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι

 • Μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία
 • Άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία
 • Άνεργοι με 24μηνη ανεργία
 • Άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης
 • Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άνεργοι Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού).

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 4 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Επιχορήγηση

 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαίως, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.
 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαίως, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

Διαδικασία

 • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
 • Επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης
 • Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
 • H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
 • Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
 • Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Οι εργοδότες εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Εργοδότες με προσωπικό έως Ανώτατος αριθμός ωφελούμενων
3 άτομα 1
4-9 άτομα 2
10-19 άτομα 3
20-30 άτομα 5
31-50 άτομα 8
Άνω των 50 ατόμων

20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Ωφελούμενοι

Άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Επιχορήγηση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες. Η ΔΥΠΑ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στους ωφελούμενους.

Διαδικασία

 • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
 • Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
 • H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
 • Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
 • Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και υπογράφουν συμφωνητικό.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι

Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω.

Διάρκεια

 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 6 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.
 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η διάρκεια της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση, είναι 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 4 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης ενώ για την πρόσληψη ανέργων σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 6 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Επιχορήγηση

 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 666 € μηνιαία, και 80% με ανώτατο όριο τα 762 € μηνιαία σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.
 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαία.
 • Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

Διαδικασία

 • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
 • Επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης
 • Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
 • H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
 • Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
 • Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Μοιράσου αυτό το άρθρο