Ξεκινά η χρηματοδότηση μικρομεσαίων

Στην τελική ευθεία για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με δάνεια κεφαλαίου κίνησης εισήλθε χθες το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) καθώς η διοίκησή του προχώρησε στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να συνεπενδύσουν στο υπό σύσταση χρηματοδοτικό εργαλείο.
Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων επενδυτικού σκοπού μπορεί να ανέλθει έως και τα 12 έτη ενώ στα ειδικού σκοπού έως και τέσσερα έτη.
Βάσει της πρόσκλησης του ΕΤΕΑΝ καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας να υπογράψουν τη σύμβαση συνεπένδυσης προκειμένου να συσταθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ μέσω του οποίου θα χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή και επενδυτικού σκοπού προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκ του συνολικού ποσού των 450 εκατ. ευρώ τα 225 θα διατεθούν από το ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα 225 από τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο πλαίσιο των όρων συνεπένδυσης του ένα προς ένα (1:1)
Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που επονομάζεται «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» προβλέπει τη χορήγηση δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού) ή και τη χορήγηση δανείων που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια ενταγμένα στο Ν. 3299/2004 όπως ισχύει ή άλλα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί σε πολύ μικρές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων επενδυτικού σκοπού μπορεί να ανέλθει έως και τα 12 έτη ενώ στα ειδικού σκοπού έως και τέσσερα έτη. Το δε επιτόκιο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΤΕΑΝ θα κινείται περίπου στο 5% καθώς τα δάνεια στο ποσοστό που συμμετέχει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Τα κριτήρια χορήγησης θα είναι τραπεζικά.
Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» θα υλοποιηθεί στη βάση δύο υποπρογραμμάτων. Συγκεκριμένα διαχωρίζεται στο υποπρόγραμμα ένα (1) που αφορά στη χορήγηση δανείων που θα χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που υπάχθηκαν στο Ν. 3299/2004 ή που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης ή δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος των δανείων που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο αυτού του υποπρογράμματος μπορεί να ανέλθει από τις 10.000 έως και τις 800.000 ευρώ ενώ η περίοδος αποπληρωμής κυμαίνεται από πέντε έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Σημειώνεται ότι η κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για μόνο για ένα επενδυτικό σχέδιο.
Το υποπρόγραμμα δύο (2) αφορά στη χορήγηση δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού δηλαδή αμιγώς κεφαλαίου κίνησης. Το ύψος των δανείων μπορεί να κυμανθεί ανά επιχείρησης από τις 10.000 έως και τις 300.000 ευρώ. Επίσης με ανώτατο όριο τις 300.000 ευρώ το δάνειο μπορεί να ανέλθει έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
Οι όροι για τις τράπεζες
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των τραπεζών στο εν λόγω ταμείο λήγει στις 4 Μαρτίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσχώρηση σε συνεργασία έχει κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ήτοι είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός που λειτουργεί νόμιμα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή ισοδύναμη δραστηριότητα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και διαθέτει ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας.
Ποιες θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες
Σύμφωνα με την πρόκληση του ΕΤΕΑΝ οι τράπεζες που θα επιλεχθούν για την υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να ελέγχουν ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια στο πλαίσιο του υποπρογράμματος ένα (1) είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο Ν. 3299/2004 ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας εφόσον το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου
Για το υποπρόγραμμα δύο (2) οι τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό-συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών μισθολογικό κόστος αποθεμάτων γενικών εξόδων κοκ.
Μη επιλέξιμες για τα εν λόγω δάνεια είναι οι δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή. Επίσης δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό Ε.Κ. 1998/2006 (de minimis).
Εκτός των επιλέξιμων τίθενται και οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό Ε.Κ. 1998/2006 (de minimis) όπως επίσης και η εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό αλλά και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται.
Προσδοκίες στην αγορά
Η προκήρυξη για τη σύσταση του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δημιουργεί προσδοκίες στη χειμαζόμενη αγορά η οποία αναμένει την έναρξη χορηγήσεων δανείων κεφαλαίου κίνησης από τον περασμένο Νοέμβριο όταν και ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καταστατικού του ΕΤΕΑΝ ώστε να χορηγεί και δάνεια κεφαλαίου κίνησης.
Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης ο λόγος ανήκει στο τραπεζικό σύστημα της χώρας που καλείται να αποδείξει τις προθέσεις του για την αναπτυξιακή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της οικονομίας. Αν και όροι συνεπένδυσης κρίνονται αρκετά ικανοποιητικοί όπως αναφέρεται αρμοδίως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν θα αιφνιδιαστεί στην περίπτωση που το ενδιαφέρον των τραπεζών αποδειχθεί μικρότερο του αναμενομένου καθότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ακόμα εξαιρετικά διστακτικός στις χορηγήσεις δανείων. Πάντως όπως έχει γνωστοποιηθεί οι τράπεζες σε προφορικό τουλάχιστον επίπεδο έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό.
Μάλιστα το υπουργείο προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο το τραπεζικό σύστημα στη συμμετοχή στο κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο με διπλωματικό τρόπο αφήνει ανοικτή την προθεσμία υποβολής αιτήσεων κάνοντας λόγο για «ενδεικτική ημερομηνία». Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί εκ μέρους των τραπεζών το ποσό των 225 εκατ. ευρώ έως τις 4/3/2013 το ΕΤΕΑΝ θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΥ – zstam@naftemporiki.gr
ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Μοιράσου αυτό το άρθρο