Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών κάθε μήνα

Σε νέες φορολογικές περιπέτειες βάζει το υπουργείο Οικονομικών τις επιχειρήσεις τους ελεύθερους επαγγελματίες τους αγρότες αλλά και τους λογιστές. Η εφορία θα ζητά κάθε μήνα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών δηλαδή θα πρέπει να δηλώνουν τα έσοδά τους.
Ειδικά όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα πρέπει να υποβάλουν κάθε μήνα και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών ενώ όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία θα υποχρεούνται να υποβάλουν τις καταστάσεις προμηθευτών ανά τρίμηνο. Στις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών κάθε υπόχρεος θα πρέπει να δηλώνει όλα τα τιμολόγια που έχει εκδώσει και έχει λάβει καθώς και τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ανεξαρτήτως ποσού δηλαδή ακόμη κι αν η αξία καθενός φορολογικού στοιχείου είναι από 001 έως και 300 ευρώ.
Η υποχρέωση αυτή θα καθιερωθεί από το επόμενο έτος με στόχο κάποια στιγμή τα φορολογικά βιβλία όλων των επιχειρήσεων των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών να αποθηκεύονται και να τηρούνται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων που θα παρακολουθείται μόνιμα από το υπουργείο Οικονομικών.
Ουσιαστικά με το νέο σύστημα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών η αποστολή των στοιχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα αφορά όλα τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια αποδείξεις κ.λπ.) ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας κάθε στοιχείου.
Με το ισχύον σήμερα σύστημα η υποβολή γίνεται σε ετήσια βάση και αφορά το αμέσως προηγούμενο έτος τα δε φορολογικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά είναι μόνο τα τιμολόγια που υπερβαίνουν σε αξία τα 300 ευρώ έκαστο.
Οι παραπάνω αλλαγές στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών περιλαμβάνονται σε απόφαση που αναμένεται να υπογράψει και να θέσει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014 ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης.
Όπως έχει επισημάνει κ. Θεοχάρης ο τελικός στόχος των αλλαγών στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι «να καταστεί δυνατή η μετάβαση μεσοπρόθεσμα σε ηλεκτρονικά κεντρικά αποθηκευμένα βιβλία».
Σύμφωνα ειδικότερα με τα όσα ορίζονται στο προσχέδιο της υπουργικής απόφασης:
1. Την υποχρέωση να υποβάλουν κάθε μήνα συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών θα την έχουν όλες οι επιχειρήσεις όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς επίσης και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του μήνα που αφορούν.
2. Οι επιχειρήσεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών ανά τρίμηνο. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβάλουν τις καταστάσεις όλων των φορολογικών στοιχείων που έλαβαν και καταχώρισαν στα βιβλία τους μέσα σε ένα τρίμηνο το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται. Ουσιαστικά θα υποχρεούνται να αποστέλλουν τις καταστάσεις αυτές τους μήνες Απρίλιο Ιούλιο Οκτώβριο και Ιανουάριο.
3. Οι επιχειρήσεις οι επαγγελματίες και οι αγρότες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία γ’κατηγορίας του ΚΒΣ) θα υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών κάθε μήνα μαζί με τις συγκεντρωτικές πελατών. Οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του μήνα που αφορούν.
4. Στις καταστάσεις θα πρέπει να καταχωρίζονται:
•Ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή.
•Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
•Η αξία της συναλλαγής προ ΦΠΑ.
•Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή.
•Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο.
5. Ως ημερομηνία υποβολής θα θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ.
6. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης θα καταχωρίζονται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.
Νέο σύστημα
Με το νέο σύστημα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών η αποστολή των στοιχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα αφορά όλα τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια αποδείξεις κ.λπ.) ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας κάθε στοιχείου.
Ετήσια
Με το ισχύον σήμερα σύστημα η υποβολή γίνεται σε ετήσια βάση και αφορά το αμέσως προηγούμενο έτος τα δε φορολογικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά είναι μόνο τα τιμολόγια που υπερβαίνουν σε αξία τα 300 ευρώ έκαστο.
Διορθώσεις
Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης θα καταχωρίζονται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ26/09/2013

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο