ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Επικαιρότητα: 

Ανακοίνωση της Επιτροπής Επιλογής, για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη, στο Επιμελητήριο Ευβοίας

Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη,που θα ασχολείται με την διαχείριση και υλοποίηση των Προγραμμάτων που αφορούν στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα δεδομένου ότι το Επιμελητήριο μας προσανατολίζεται στην ίδρυση Αγροτικού Τμήματος καθώς επίσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης των μελών του σύμφωνα με την προκήρυξη 2987/8.6.2018, την υπ.αριθμ. 16006/2018//1/2018/19-6-2018έγκριση του ΑΣΕΠ/ Διεύθυνση προκηρύξεων και κατά το άρθρο 80 παρ. 5 του Ν 4497/2017,μετά την απόφαση 402/21-3-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου και την απόφαση της από 745/ 8-5-2018 της Διοικητικής Επιτροπής του ΕπιμελητηρίουΕυβοίας.