Παράταση Υποβολής ΕΣΠΑ εως 10-05-2013

Παράταση Υποβολής και Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ως προς τα Παραρτήματα 2(ΙΙ)3(ΙΙΙ) & 12(ΧΙΙ)
Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως προς το Παράρτημα 2 (ΙΙ) Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια το Παράρτημα 3 (ΙΙΙ) Κριτήρια Διαχωρισμού και το Παράρτημα 12 (ΧΙΙ) Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (
www.ependyseis.gr www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10/05/2013 και ώρα 17:00.
Ως προς το Παράρτημα 2 (ΙΙ) Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
Προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» οι 30.12.11 30.12.12 30.12.19 30.12.99 24 εξαιρουμένου του 24.52
στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» οι 52.21.24.04 77.21.10.04 77.34.10.01 77.34.10.02 85.51.10.02 και 85.51.10.03.
Επίσης οι ΚΑΔ 37.00 38.11 38.12 38.21 38.22 38.31 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση».
Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια όλων των κατηγοριών και τάξεων δυναμικότητας σε κλίνες ?100.
Ως προς τα Παραρτήματα  3 (ΙΙΙ) Κριτήρια Διαχωρισμού και 12 (ΧΙΙ) Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων  γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 648/08-02-2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1118/15-02-2013) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν έχουν εφαρμογή για τον ΚΑΔ 55 (Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») στις Περιφέρειες Αττικής Βορείου Αιγαίου Ηπείρου Ιονίων Νήσων Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης τα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 4424/721/2-6-2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007?2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007?2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόμενες διατάξεις και αποφάσεις όπως ισχύουν.