Εκδόθηκε η απόφαση για την αποζημίωση των Πυροπλήκτων σε περιοχές του Ν. Ευβοίας.

Υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ η κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της θερινής περιόδου σε περιοχές του Νομού Ευβοίας.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 242 / τεύχος Β / 14.2.2008.

Σημειώνεται ότι επίκειται η έκδοση μίας απόφασης από τον ΕΟΜΜΕΧ και στην συνέχεια θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όλοι οι πληγέντες να καταθέσουν αίτηση και ένα αθεώρητο τιμολόγιο με το ποσό της επιδότησης. Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα συγκεντρωθούν από την Δ/νση Βιομηχανίας για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων και την αποφυγή μετάβασής των στην Αθήνα.

Για ενημέρωση των μελών παραθέτουμε το κείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης:

Αριθμ. 6397/Β/2573

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της θερινής περιόδου 2007 σε περιοχές του Νομού Εύβοιας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ? ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ? ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/18.2.1997) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις.

2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Το άρθρο 22 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27.11.1995)«Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».

4. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15.4.1998 εγκύκλιο του Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

5. Τις υπ’ αριθμ. 5285/Α32/31.8.2007 (ΦΕΚ 1744/τ.Β.΄/31.8.2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ και 6374/Α32/10.10.2008 (ΦΕΚ 2024/τ. Α΄/15.10.2007 ) συμπληρωματική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ με την οποία οριοθετούνται περιοχές του νομού Εύβοιας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της θερινής περιόδου 2007.

6. Τα υπ’ αριθμ. 2673/14.9.2007 και 3440/21.11.2007 έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.

7. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του νομού Εύβοιας και υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της θερινής περιόδου 2007 αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της θερινής περιόδου 2007 σε περιοχές του Νομού Ευβοίας οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με τις υπ’ αριθμ. 5285/Α32/31.8.2007 (ΦΕΚ 1744/τ. Β΄/31.8.2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ και 6374/Α32/10.10.2008 (ΦΕΚ 2024/τ. Α΄/15.10.2007) συμπληρωματική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες εμπορικά καταστήματα αγροτικές εκμεταλλεύσεις άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις μηχανολογικό εξοπλισμό πρώτες ύλες εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πυρκαγιές.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πυρκαγιές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 .

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) μετά από προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών.

4. Η βεβαίωση αυτή παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας ή σε περίπτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέρεια με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ανέρχεται στο ποσό των 1.460.000 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5 του Υπ. Ανάπτυξης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Μοιράσου αυτό το άρθρο