Χρειάζομαι Πιστοποιητικά

Χρειάζομαι Πιστοποιητικά

Χρειάζομαι Πιστοποιητικά2024-05-21T11:18:29+03:00
Τι είδους Πιστοποιητικά μπορώ να λάβω ηλεκτρονικά από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:27:57+03:00

Ειδικότερα για Α.Ε. εκδίδονται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή μέσω του www.businessportal.gr. τα εξής πιστοποιητικά:

 • Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών): περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της ΑΕ (τροποποιήσεις καταστατικού) από τη σύστασή της (ακόμη και προ ΓΕΜΗ) μέχρι σήμερα, την κατάστασή της (αν είναι ενεργή, έχει λυθεί ή πτωχεύσει), καθώς και το πλήθος, το είδος και την αξία των μετοχών της. Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ, καθώς και αντίγραφο από τη Μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ του Πιστοποιητικού Μεταβολών του αρμόδιου Τμήματος ΑΕ της Περιφερειακής Ενότητας για εταιρείες που έχουν συσταθεί προ ΓΕΜΗ.
 • Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας: περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της ΑΕ (τροποποιήσεις καταστατικού) που είχαν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών προ της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (εδαφ. 1 & 2 παρ. δ άρθρου 1 της Κοινής υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/2014). Χορηγείται αντίγραφο από τη Μερίδα της Εταιρείας του Πιστοποιητικού Μεταβολών του αρμόδιου Τμήματος ΑΕ της Περιφερειακής Ενότητας, όπου ήταν καταχωρημένη η εταιρεία.
 • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης): το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης: το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.
 • Πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής: βεβαιώνει στοιχεία καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, όπως τα έχει εξειδικεύσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιλογές πιστοποιητικών (π.χ. εγγραφής στο ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό μετοχικής σύνθεσης για μονομετοχικές εταιρείες)

Πώς μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πιστοποιητικά για ΑΕ από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:29:08+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν Πιστοποιητικά κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού για ΑΕ.

Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό μετοχικής σύνθεσης;2024-05-21T10:29:33+03:00

Η έκδοση πιστοποιητικού μετοχικής σύνθεσης δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν τηρούν μετοχολόγιο, από το οποίο να προκύπτει η μετοχική σύνθεση ΑΕ.
Εξαιρείται η μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό μετοχικής σύνθεσης ηλεκτρονικά επιλέγοντας “άλλο ελεύθερης μορφής” και περιγράφοντας στα σχόλια ότι επιθυμεί την έκδοση πιστοποιητικού μετοχικής σύνθεσης.

Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη λύσης/ εκκαθάρισης/ εξυγίανσης/ αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.;2024-05-21T10:30:06+03:00

Θα αιτηθείτε μέσω του www.businessportal.gr. την ηλεκτρονική έκδοση “Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει τις ανωτέρω πληροφορίες.

Ποιο πιστοποιητικό βεβαιώνει την ισχύουσα εκπροσώπηση μιας ΑΕ;2024-05-21T10:30:39+03:00

Η ισχύουσα εκπροσώπηση μιας ΑΕ παρουσιάζεται στο “Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης”, την έκδοση του οποίο μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr.

6. Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing)2024-05-21T10:31:02+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν δύνανται μέχρι στιγμής να χορηγήσουν Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ. 4 του Ν. 4919/2022, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και η ενεργοποίηση της έκδοσης του ανωτέρω νέου Πιστοποιητικού.

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το “Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση (“status”) της επιχείρησης.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:34:13+03:00

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα (ερώτηση 2) διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά, εκτός από το “Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας”, το κόστος έκδοσης του οποίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Πώς γίνεται η πληρωμή του Πιστοποιητικού;2024-05-21T10:34:29+03:00

Όλη η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής ενός Πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το Πιστοποιητικό που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;2024-05-21T10:34:51+03:00

Το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό θεωρημένο με Apostille;2024-05-21T10:35:19+03:00

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Πιστοποιητικά θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε ΠΙστοποιητικό ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Πιστοποιητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ χορηγεί ξενόγλωσσα πιστοποιητικά;2024-05-21T10:36:03+03:00

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν δύναται να εκδώσει ξενόγλωσσα πιστοποιητικά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό στα ελληνικά και εν συνεχεία να απευθυνθεί για την επίσημη μετάφρασή του στη γλώσσα που επιθυμεί στην μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ ή σε ανεξάρτητους μεταφραστές συμβεβλημένους στο ειδικό μητρώο μεταφραστών του ΥΠΕΞ (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html)

Σημειώνουμε ότι αν επιθυμείτε το Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό να έχει θεωρηθεί με Apostille, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θεώρησης με Apostille κατά τα αναφερόμενα στην ερώτηση (10) του ελληνόγλωσσου Πιστοποιητικού που θα έχετε λάβει από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να το καταθέσετε για μετάφραση.

Ποιός είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Πιστοποιητικού;2024-05-21T10:40:15+03:00

Η πλειοψηφία των Πιστοποιητικών εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός των Πιστοποιητικών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.
Τέλος εξαιρούνται τα Πιστοποιητικά Εταιρειών με σύσταση προ ΓΕΜΗ, για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία από την αρμόδια Περιφέρεια, οπότε ο χρόνος έκδοσης μπορεί να ανέλθει στις 10 ημέρες.

Πως γίνεται διόρθωση Πιστοποιητικού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λάθος;2024-05-21T10:40:56+03:00

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος σε ηλεκτρονικό ΠΙστοποιητικό που έχετε λάβει, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό e-mail στο gemicert-ae@acci.gr, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στη σχετική διόρθωση και επαναπροώθηση του Πιστοποιητικού σε ορθή επανάληψη σε εσάς.

Πώς λαμβάνουν Πιστοποιητικά οι εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”;2024-05-21T10:41:16+03:00

Για τις εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”, εμφανίζεται στο businessportal διαθέσιμο μόνο το Πιστοποιητικό “Άλλο Ελεύθερης Μορφής”. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το ανωτέρω Πιστοποιητικό και στα σχόλια να γράψετε ποιο πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιθυμείτε να λάβετε

Πώς μπορώ να λάβω επικυρωμένα αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ΑΕ στο ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:41:38+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ΑΕ στο ΓΕΜΗ κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου.

Τα περισσότερα έγγραφα που είναι δημοσιευμένα στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, είναι απευθείας διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου στην εφαρμογή του businessportal.gr.

Στην περίπτωση που κάποια πράξη από τη Μερίδα ΑΕ δεν εμφανίζεται στο businessportal.gr, τοτε ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί την αίτηση “Πιστοποιητικό Ελεύθερης Μορφής” όπου αναλύει τις πράξεις ή τα στοιχεία που θέλει να λάβει σε αντίγραφο εκτός των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, αντίγραφα των οποίων δεν χορηγούνται ηλεκτρονικά.

Πώς μπορώ να λάβω αντίγραφο πρακτικού ΓΣ επικυρωμένο; Μπορώ να το εκδώσω ηλεκτρονικά;2024-05-21T10:42:06+03:00

Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης χορηγείται ηλεκτρονικά μόνο στην ίδια την εταιρεία μέσω του businessportal με τη χρήση των κωδικών που έχει λάβει ως υπόχρεη εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Για τη χορήγηση του αντιγράφου Πρακτικού Γ.Σ., επιλέγετε το πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής και συμπληρώνετε τα στοιχεία του Πρακτικού του οποίου επιθυμείτε αντίγραφο (για κάθε αντίγραφο Πρακτικού θα πρέπει να καταχωρείτε ξεχωριστό αίτημα)

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης χορηγείται κατόπιν αίτησης στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 του Ν.4548/2018 μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α) σε μέτοχο που παραστάθηκε στην εν λόγω Γενική Συνέλευση

β) σε τρίτο που μπορεί να τεκμηριώσει έννομο συμφέρον, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι δεδομένου ότι το ΓΕΜΗ δεν τηρεί μετοχολόγιο.

Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του αιτούντος, θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής.

γ) κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Προκειμένου να προσέλθετε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και να αιτηθείτε την χορήγηση αντιγράφου Πρακτικού Γ.Σ. παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στο gemicert-ae@acci.gr, επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την ακόλουθη αίτηση

Πώς μπορώ να αναζητήσω αντίγραφο πράξης που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ αλλά δεν το βρίσκω στα διαθέσιμα στο businessportal.gr;2024-05-21T10:42:21+03:00

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το Πιστοποιητικό “Άλλο ελεύθερης μορφής” και στα σχόλια να γράψετε αντίγραφο ποιάς πράξης ζητάτε ακριβώς.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:42:38+03:00

Το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εξαιρείται η λήψη αντιγράφου Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ερώτηση (2), για το οποίο το κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ + 0,50 ευρώ/σελίδα και η πληρωμή γίνεται στα Ταμεία του ΕΒΕΑ κατά τη λήψη του Αντιγράφου.

Το Αντίγραφο που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;2024-05-21T10:42:58+03:00

Το Ηλεκτρονικό Αντίγραφο, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

Πώς μπορώ να λάβω Αντίγραφο θεωρημένο με Apostille;2024-05-21T10:43:19+03:00

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Αντίγραφα θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Αντίγραφο ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

Ποιός είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Αντιγράφου;2024-05-21T10:43:33+03:00

Η πλειοψηφία των Αντιγράφων εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός αυτών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.

Από που μπορώ να αναζητήσω πιστοποιητικά ή αντίγραφα πράξεων που είχαν καταχωρηθεί στα ΜΑΕ για ΑΕ που δεν έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:43:49+03:00

Προκειμένου να λάβετε Πιστοποιητικό ή Αντίγραφο Πράξης ΑΕ που δεν έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ (διά ζώσης).

Προκειμένου να προσέλθετε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και να αιτηθείτε την χορήγηση του ΠΙστοποιητικού ή Αντιγράφου, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στο gemicert-ae@acci.gr επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την ακόλουθη αίτηση.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα διαβιβάσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας το αίτημά σας και μόλις λάβει το αιτούμενο Πιστοποιητικό ή Αντίγραφο, θα σας χορηγήσει Ακριβές Αντίγραφο αυτού. Η ανωτέρω διαδικασία διαρκεί περίπου 10 ημέρες.

Τι είδους Πιστοποιητικά μπορώ να λάβω ηλεκτρονικά από το ΓΕΜΗ για εταιρείες ΕΠΕ2024-05-21T10:52:02+03:00

Ειδικότερα για Ε.Π.Ε  εκδίδονται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή μέσω του www.businessportal.gr. τα εξής πιστοποιητικά:

Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών): περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της Ε.Π.Ε (τροποποιήσεις καταστατικού) από τη σύστασή της (ακόμη και προ ΓΕΜΗ) μέχρι σήμερα, την κατάστασή της (αν είναι ενεργή, έχει λυθεί ή πτωχεύσει).Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ, καθώς και αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μεταβολών του Πρωτοδικείου , για εταιρείες που έχουν συσταθεί προ ΓΕΜΗ.

Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας: περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της Ε.Π.Ε(τροποποιήσεις καταστατικού) που είχαν καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο  προ της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο1 παρ. δ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-4946/2014(ΦΕΚ Β. 2919-30/10/2014). Χορηγείται αντίγραφο από τη Μερίδα της Εταιρείας του Πιστοποιητικού Μεταβολών του Πρωτοδικείου, όπου ήταν καταχωρημένη η εταιρεία.

Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης): το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης: το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή.

Πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής: βεβαιώνει στοιχεία καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, όπως τα έχει εξειδικεύσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιλογές πιστοποιητικών (π.χ. εγγραφής στο ΓΕΜΗ, μέλη, εταιρικό κεφάλαιο, Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας)

Πώς μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πιστοποιητικά για ΕΠΕ από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:52:49+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν Πιστοποιητικά κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού για Ε.Π.Ε.

Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη λύσης/ εκκαθάρισης/ εξυγίανσης/ αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.;2024-05-21T10:53:06+03:00

Θα αιτηθείτε μέσω του www.businessportal.gr την ηλεκτρονική έκδοση “Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει τις ανωτέρω πληροφορίες.

Ποιο πιστοποιητικό βεβαιώνει την ισχύουσα εκπροσώπηση μιας Ε.Π.Ε;2024-05-21T10:53:43+03:00

Η ισχύουσα εκπροσώπηση μιας E.Π.Ε παρουσιάζεται στο “Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης”, την έκδοση του οποίο μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr.

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing)2024-05-21T10:54:00+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν δύνανται μέχρι στιγμής να χορηγήσουν Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 46 του Ν. 4919/2022(παρ.4), καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και η ενεργοποίηση της έκδοσης του ανωτέρω νέου Πιστοποιητικού.
Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το “Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση (“status”) της επιχείρησης.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:54:16+03:00

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα διαθέσιμα προς έκδοση ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά, εκτός από το “Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας”, το κόστος έκδοσης του οποίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Πώς γίνεται η πληρωμή του Πιστοποιητικού;2024-05-21T10:54:34+03:00

Όλη η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής ενός Πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το Πιστοποιητικό που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;2024-05-21T10:54:55+03:00

Το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό θεωρημένο με Apostille;2024-05-21T10:55:10+03:00

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Πιστοποιητικά θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Πιστοποιητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ χορηγεί ξενόγλωσσα πιστοποιητικά;2024-05-21T10:55:28+03:00

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν δύναται να εκδώσει ξενόγλωσσα πιστοποιητικά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό στα ελληνικά και εν συνεχεία να απευθυνθεί για την επίσημη μετάφρασή του στη γλώσσα που επιθυμεί στην μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ ή σε ανεξάρτητους μεταφραστές συμβεβλημένους στο ειδικό μητρώο μεταφραστών του ΥΠΕΞ (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html)

Σημειώνουμε ότι αν επιθυμείτε το Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό να έχει θεωρηθεί με Apostille, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θεώρησης με Apostille, κατά τα αναφερόμενα στην σχετική ερώτηση, του ελληνόγλωσσου Πιστοποιητικού που θα έχετε λάβει από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να το καταθέσετε για μετάφραση.

Ποιος είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Πιστοποιητικού;2024-05-21T10:55:51+03:00

Η πλειοψηφία των Πιστοποιητικών εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός των Πιστοποιητικών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.
Τέλος εξαιρούνται τα Πιστοποιητικά Εταιρειών με σύσταση προ ΓΕΜΗ, για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία από την αρμόδιο Πρωτοδικείο, οπότε ο χρόνος έκδοσης μπορεί να ανέλθει στις 10 ημέρες.

Πως γίνεται διόρθωση Πιστοποιητικού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λάθος;2024-05-21T10:56:14+03:00

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος σε ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό που έχετε λάβει, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό e-mail στο gemiepe@acci.gr, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στη σχετική διόρθωση και επαναπροώθηση ορθής επανάληψης του Πιστοποιητικού σε εσάς.

Πώς λαμβάνουν Πιστοποιητικά οι εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”;2024-05-21T10:56:26+03:00

Για τις εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”, εμφανίζεται στο businessportal διαθέσιμο μόνο το Πιστοποιητικό “Άλλο Ελεύθερης Μορφής”. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το ανωτέρω Πιστοποιητικό και στα σχόλια να γράψετε ποιο πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιθυμείτε να λάβετε.

Πώς μπορώ να λάβω επικυρωμένα αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα Ε.Π.Ε στο ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:56:43+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα Ε.Π.Ε στο ΓΕΜΗ κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο  www.businessportal.gr.

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου.

Τα περισσότερα έγγραφα που είναι δημοσιευμένα στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, είναι απευθείας διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου στην εφαρμογή του businessportal.gr.

Στην περίπτωση που κάποια πράξη από τη Μερίδα Ε.Π.Ε δεν εμφανίζεται στο businessportal.gr, τότε ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί την αίτηση “Πιστοποιητικό Ελεύθερης Μορφής” όπου αναλύει τις πράξεις ή τα στοιχεία που θέλει να λάβει σε αντίγραφο.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T10:56:56+03:00

Το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το Αντίγραφο που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;2024-05-21T10:57:09+03:00

Το Ηλεκτρονικό Αντίγραφο, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

Πώς μπορώ να λάβω Αντίγραφο θεωρημένο με Apostille;2024-05-21T10:57:25+03:00

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Αντίγραφα θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Αντίγραφο ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

Ποιος είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Αντιγράφου;2024-05-21T10:57:40+03:00

Η πλειοψηφία των Αντιγράφων εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός αυτών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.

Πώς μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πιστοποιητικά για ΙΚΕ από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:07:20+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν Πιστοποιητικά κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού για ΙΚΕ.

Τι είδους Πιστοποιητικά μπορώ να λάβω ηλεκτρονικά από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:07:43+03:00

Ειδικότερα για Ι.Κ.Ε. εκδίδονται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή μέσω του www.businessportal.gr. τα εξής πιστοποιητικά:

 • Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών): περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της ΙΚΕ (τροποποιήσεις καταστατικού) από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, την κατάστασή της (αν είναι ενεργή, έχει λυθεί ή πτωχεύσει).
 • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης): το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τις σχετικές με τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης: το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία των διαχειριστών της εταιρείας αυτή τη στιγμή. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ως επιλογή, επιλέγουμε το Άλλο (ελεύθερης μορφής) και το αναφέρουμε στις υποχρεωτικές οδηγίες)
 • Πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής: βεβαιώνει στοιχεία καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, όπως τα έχει εξειδικεύσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιλογές πιστοποιητικών.
Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη λύσης/ εκκαθάρισης/ εξυγίανσης/ αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.;2024-05-21T11:07:59+03:00

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα (ερώτηση 2) διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά.

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing) ;2024-05-21T11:08:18+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν δύνανται μέχρι στιγμής να χορηγήσουν Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 111 του Ν. 4635/2019, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και η ενεργοποίηση   της   έκδοσης   του   ανωτέρω    νέου    Πιστοποιητικού. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το “Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση (“status”) της επιχείρησης.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:08:39+03:00

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα (ερώτηση 2) διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά.

Πώς γίνεται η πληρωμή του Πιστοποιητικού;2024-05-21T11:08:52+03:00

Όλη η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής ενός Πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το Πιστοποιητικό που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;2024-05-21T11:09:04+03:00

Το Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό θεωρημένο με Apostille;2024-05-21T11:09:16+03:00

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Πιστοποιητικά θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Πιστοποιητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ χορηγεί ξενόγλωσσα πιστοποιητικά;2024-05-21T11:09:32+03:00

Η   Υπηρεσία   ΓΕΜΗ   δεν   δύναται   να   εκδώσει   ξενόγλωσσα   πιστοποιητικά.   Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό στα ελληνικά και εν συνεχεία να απευθυνθεί για την επίσημη μετάφρασή του στη γλώσσα που επιθυμεί στην   μεταφραστική   υπηρεσία   του   ΥΠΕΞ   ή   σε   ανεξάρτητους   μεταφραστές συμβεβλημένους  στο  ειδικό  μητρώο  μεταφραστών  του  ΥΠΕΞ  (για  περισσότερες πληροφορίες   μπορείτε   να   απευθυνθείτε   στη   σχετική   ιστοσελίδα   του   ΥΠΕΞ https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html)

Σημειώνουμε ότι αν επιθυμείτε το Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό να έχει θεωρηθεί με Apostille, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θεώρησης με Apostille κατά τα αναφερόμενα στην ερώτηση του ελληνόγλωσσου Πιστοποιητικού που θα έχετε λάβει από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να το καταθέσετε για μετάφραση

Ποιος είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Πιστοποιητικού;2024-05-21T11:09:45+03:00

Η πλειοψηφία των Πιστοποιητικών εκδίδεται εντός 2-4 ημερών, εκτός των Πιστοποιητικών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.

Πως γίνεται διόρθωση Πιστοποιητικού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λάθος;2024-05-21T11:09:59+03:00

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος σε ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό που έχετε λάβει, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό e-mail στο gemicert-ike@acci.gr, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στη σχετική διόρθωση και επαναπροώθηση του Πιστοποιητικού σε ορθή επανάληψη σε εσάς.

Πώς λαμβάνουν Πιστοποιητικά οι εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”;2024-05-21T11:10:11+03:00

Για τις εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”, εμφανίζεται στο businessportal διαθέσιμο μόνο το Πιστοποιητικό “Άλλο Ελεύθερης Μορφής”. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το ανωτέρω Πιστοποιητικό και στα σχόλια να γράψετε ποιο πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιθυμείτε να λάβετε.

Πώς μπορώ να λάβω επικυρωμένα αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:10:25+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της  ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr. Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου. Τα περισσότερα έγγραφα που είναι δημοσιευμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο της  ΙΚΕ της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, είναι απευθείας διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου στην εφαρμογή του businessportal.gr.

Πώς μπορώ να αναζητήσω αντίγραφο πράξης που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ αλλά δεν το βρίσκω στα διαθέσιμα στο businessportal.gr;2024-05-21T11:10:39+03:00

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το Πιστοποιητικό “Άλλο ελεύθερης μορφής” και στα σχόλια να γράψετε αντίγραφο ποιας πράξης ζητάτε ακριβώς.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:10:51+03:00

Το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το Αντίγραφο που λαμβάνω ηλεκτρονικά είναι επίσημο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι οποιουδήποτε τρίτου;2024-05-21T11:11:08+03:00

Το Ηλεκτρονικό Αντίγραφο, το οποίο λαμβάνετε από το ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr. είναι επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.

Πώς μπορώ να λάβω Αντίγραφο θεωρημένο με Apostille;2024-05-21T11:11:24+03:00

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Αντίγραφα θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Αντίγραφο ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr.

Ποιος είναι ο συνήθης χρόνος έκδοσης ενός Αντιγράφου;2024-05-21T11:11:35+03:00

Η πλειοψηφία των αντιγράφων εκδίδεται εντός 2-4 ημερών, εκτός αυτών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.

Πώς μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πιστοποιητικά / αντίγραφα για Ο.Ε. – Ε.Ε. από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:15:33+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν Πιστοποιητικά καθώς και Αντίγραφα που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της  Ο.Ε. – Ε.Ε. στο ΓΕΜΗ, κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Τι είδους Πιστοποιητικά μπορώ να λάβω ηλεκτρονικά από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:15:53+03:00

Ειδικότερα για Ο.Ε. – Ε.Ε. εκδίδονται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή μέσω του www.businessportal.gr. τα εξής πιστοποιητικά:

 • Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών): περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές (τροποποιήσεις καταστατικού) της Ο.Ε. – Ε.Ε. από τη σύστασή της -ακόμη και προ της έναρξης του ΓΕΜΗ- μέχρι σήμερα, καθώς και την κατάστασή της (ενεργή, υπό εκκαθάριση, διαγεγραμμένη, πτωχευμένη). Για όσες εταιρείες έχουν συσταθεί προ της έναρξης του ΓΕΜΗ, το εν λόγω Πιστοποιητικό περιλαμβάνει α) τις μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, καθώς και β) αντίγραφο του τελευταίου Πιστοποιητικού Μεταβολών που τηρείται για την εταιρεία στην Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
 • Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας: Περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές μετά από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ και μετά, ενώ ταυτόχρονα και επισυνάπτεται επικυρωμένο -από την Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου- αντίγραφο του τελευταίου Πιστοποιητικού Μεταβολών που τηρείται στη Μερίδα της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές που είχαν καταχωρηθεί προ της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (εδαφ. 1 & 2 παρ. δ άρθρου 1 της Κοινής υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/2014).
 • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης: το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία των διαχειριστών που εκπροσωπούν την εταιρεία, σύμφωνα με το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής: βεβαιώνει στοιχεία καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, όπως τα έχει εξειδικεύσει με διευκρινίσεις ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιλογές πιστοποιητικών.
Πώς μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη λύσης/ εκκαθάρισης/ εξυγίανσης/ αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.;2024-05-21T11:16:09+03:00

Θα αιτηθείτε μέσω του www.businessportal.gr την ηλεκτρονική έκδοση “Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει τις ανωτέρω πληροφορίες.

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing);2024-05-21T11:16:25+03:00

Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν δύνανται μέχρι στιγμής να χορηγήσουν Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 46 του Ν. 4919/2022, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και η ενεργοποίηση της έκδοσης του ανωτέρω νέου Πιστοποιητικού.
Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το “Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση (“status”) της επιχείρησης.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού/Αντίγραφου από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:16:38+03:00

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα (ερώτηση 2) διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά. Όλη η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής ενός Πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό / Αντίγραφο θεωρημένο με Apostille;2024-05-21T11:16:56+03:00

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Πιστοποιητικά θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Πιστοποιητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ χορηγεί ξενόγλωσσα πιστοποιητικά;2024-05-21T11:17:34+03:00

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν δύναται να εκδώσει ξενόγλωσσα πιστοποιητικά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό στα ελληνικά και εν συνεχεία να απευθυνθεί για την επίσημη μετάφρασή του στη γλώσσα που επιθυμεί στην μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ ή σε ανεξάρτητους μεταφραστές συμβεβλημένους στο ειδικό μητρώο μεταφραστών του ΥΠΕΞ (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html)

Σημειώνουμε ότι αν επιθυμείτε το Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό να έχει θεωρηθεί με Apostille, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θεώρησης με Apostille κατά τα αναφερόμενα στην ερώτηση του ελληνόγλωσσου Πιστοποιητικού που θα έχετε λάβει από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να το καταθέσετε για μετάφραση.

Πως γίνεται διόρθωση Πιστοποιητικού/Αντίγραφου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λάθος;2024-05-21T11:17:46+03:00

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος σε ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό που έχετε λάβει, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό e-mail στο gemicert-oe@acci.gr, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στη σχετική διόρθωση και επαναπροώθηση του Πιστοποιητικού σε ορθή επανάληψη σε εσάς.

Πώς λαμβάνουν Πιστοποιητικά οι εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”;2024-05-21T11:18:02+03:00

Για τις εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”, εμφανίζεται στο businessportal διαθέσιμο μόνο το Πιστοποιητικό “Άλλο Ελεύθερης Μορφής”. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το ανωτέρω Πιστοποιητικό και στα σχόλια να γράψετε ποιο πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιθυμείτε να λάβετε.

Πώς μπορώ να αναζητήσω αντίγραφο πράξης που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ αλλά δεν το βρίσκω στα διαθέσιμα στο businessportal.gr;2024-05-21T11:18:16+03:00

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το Πιστοποιητικό “Άλλο ελεύθερης μορφής” και στα σχόλια να γράψετε αντίγραφο ποιας πράξης ζητάτε ακριβώς.

Go to Top